http://www.kercova.gov.mk  
 
KËSHILLI I KOMUNËS SË KËRÇOVËS
Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës
12/2017
13/2017
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018
7/2018
8/2018
9/2018
10/2018
11/2018
12/2018
13/2018
1/2019
2/2019
3/2019
4/2019
5/2019
6/2019
7/2019
8/2019
9/2019
10/2019
11/2019
12/2019
13/2019
1/2020
2/2020
3/2020
4/2020
5/2020
6/2020
7/2020
8/2020
9/2020
10/2020
11/2020
12/2020
13/2020
14/2020
1/2021
2/2021
 

 

 

MBLEDHJA E 52-TË E KËSHILLIT
TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

AKTVENDIM PËR KONVOKIMIN E MBLEDHJES SË 52-TË, TË KËSHILLIT TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

 

RENDI I DITËS:
1. Propozimprogrami për mirëmbajtjen dimërore të rrugëve dhe rrugicave në Komunën e Kërçovës për v. 2021/2022.
2. Propozimvendimi për inicimin e procedurës për përgatitjen e ndryshimit dhe plotësimit të Planit detal urbanistik për lagjen “Çiflig” NJU “A”, Blloku “A7” pjesa e 2, Komuna e Kërçovës.
3. Propozimvendimi me të cilin përcaktohet se do të sillet Dokumentacioni urbanistik për fshatin Klenoec – Kërçovë, për shkak të përfshirjes së objektit pa leje.
4. Propozimvendimi me të cilin përcaktohet se do të sillet Ndryshim i Dokumentacionit urbanistik për fshatin Llazarovcë, të sjellur me Vendim të Këshillit nr.07-686/9, të dt. 10.06.1999, për PK nr.61/4, PK nr.61/3, PK nr.68/2, KK Llazarovcë, në Komunën e Kërçovës.

Nr. 08-2448/1
Dt. 13.10.2021
K ë r ç o v ë

Këshilli i Komunës së Kërçovës Kryetar,
Aqif Mehdiu d. v.

Arkiva e mbledhjeve
të Këshillit
Mbledhja e 1
Mbledhja e 2
Mbledhja e 3
Mbledhja e 4
Mbledhja e 5
Mbledhja e 6
Mbledhja e 7
Mbledhja e 8
Mbledhja e 9
Mbledhja e 10
Mbledhja e 11
Mbledhja e 12
Mbledhja e 13
Mbledhja e 14
Mbledhja e 15
Mbledhja e 16
Mbledhja e 17
Mbledhja e 18
Mbledhja e 19
Mbledhja e 20
Mbledhja e 21
Mbledhja e 22
Mbledhja e 23
Mbledhja e 24
Mbledhja e 25
Mbledhja e 26
Mbledhja e 27
Mbledhja e 28
Mbledhja e 29
Mbledhja e 30
Mbledhja e 31
Mbledhja e 32
Mbledhja e 33
Mbledhja e 34
Mbledhja e 35
Mbledhja e 36
Mbledhja e 37
Mbledhja e 38
Mbledhja e 39
Mbledhja e 40
Mbledhja e 41
Mbledhja e 42
Mbledhja e 43
Mbledhja e 44
Mbledhja e 45
Mbledhja e 46
Mbledhja e 47
Mbledhja e 48
Mbledhja e 49
Mbledhja e 50
Mbledhja e 51
Mbledhja e 52
Mbledhja e 51
 
 

Copyright 2020 . All Rights Reserved