http://www.kicevo.gov.mk  
 
СОВЕТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО
Службени гласници на Општина Кичево
12/2017
13/2017
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018
7/2018
8/2018
9/2018
10/2018
11/2018
12/2018
13/2018
1/2019
2/2019
3/2019
4/2019
5/2019
6/2019
7/2019
8/2019
9/2019
10/2019
11/2019
12/2019
13/2019
1/2020
2/2020
3/2020
4/2020
5/2020
6/2020
7/2020
8/2020
9/2020
10/2020
11/2020
12/2020
13/2020
14/2020
1/2021
2/2021
 

 

 

53 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО


РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 53-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО

 

ДНЕВЕН РЕД:
1. Предлог Програма за зимско одржување на патишта и улици во Општина кичево за 2021/2022 година.
2. Предлог Одлука за отпочнување постапка за изработка на измена и дополна на Деталниот урбанистички план за населба „Чифлик“ УЕ „А“, Блок „А7“ дел 2 , Општина Кичево.
3. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе Урбанистичка документација за село Кленоец – Кичево, заради вклопување на бесправен објект.
4. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе Измена на Урбанистичка документација за село Лазаровци“ донесен со одлука на совет бр.07-686/9 од 10.06.1999 за КП бр.61/4, КП бр.61/3, КП бр.68/2 КО Лазаровци, во Општина Кичево.

Бр. 08-2448/1
13.10.2021 годинa
К и ч е в о

Совет на Општина Кичево Претседател,
Аќиф Меxдиу с. р.

Архива на седници на Советот
1 седница
2 седница
3 седница
4 седница
5 седница
6 седница
7 седница
8 седница
9 седница
10 седница
11 седница
12 седница
13 седница
14 седница
15 седница
16 седница
17 седница
18 седница
19 седница
20 седница
21 седница
22 седница
23 седница
24 седница
25 седница
26 седница
27 седница
29 седница
30 седница
31 седница
32 седница
33 седница
34 седница
35 седница
36 седница
37 седница
38 седница
39 седница
40 седница
41 седница
42 седница
43 седница
44 седница
45 седница
46 седница
47 седница
48 седница
49 седница
50 седница
51 седница
52 седница
53 седница
 
 

Copyright © 2020 Општина Кичево. All Rights Reserved