http://www.kercova.gov.mk  
 
KËSHILLI I KOMUNËS SË KËRÇOVËS
Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës
12/2017
13/2017
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018
7/2018
8/2018
9/2018
10/2018
11/2018
12/2018
13/2018
1/2019
2/2019
3/2019
4/2019
5/2019
6/2019
7/2019
8/2019
9/2019
10/2019
11/2019
12/2019
13/2019
1/2020
2/2020
3/2020
4/2020
5/2020
6/2020
7/2020
8/2020
9/2020
10/2020
11/2020
12/2020
13/2020
14/2020
1/2021
2/2021
 

 

 

MBLEDHJA E 50-TË E KËSHILLIT
TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

AKTVENDIM PËR KONVOKIMIN E MBLEDHJES SË 50-TË, TË KËSHILLIT TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

 

RENDI I DITËS:
1. Propozim Vendim për formimin e Këshillit Lokal për preventivë.
2. Miratimi i Raportit-elaborat për përllogaritjen e dëmit nga fatkeqësit elemntare: rreshje të shiut-breshërit.
3. Propozim Vendim për zgjatjen e orarit të punës të objekteve afariste në teritorin e Komunës së Kërçovës.
4. Plani vjetorë për punësime të reja për vitin 2022 të UP”Krste Misirkov” Kërçovë.
5. Miratimi i Statutit të UP”Krste Misirkov” Kërçovë.
6. Miratimi i Statutit të SHF”Sande Shterijoski” Kërçovë.
7. Miratimi i Raportit vjetor për punë për vitin shkollor 2020/2021:
- SHF “Sande Shterjoski” Kërçovë
- SHF “D-r Vlladimir Polezhinoski”
- SHF “Kuzman Josifoski Pitu”
- SHF “Rexho Rushit Zajazi” Zajaz
- SHF “Naim Frashëri” fsh.Jagolldolenc
- SHF “GJ.K.Skënderbeu” Sërbicë
- SHF “Milto Gura” Strellcë
- SHF “Faik Konica” Greshnicë
- SHF “Hristo Uzunov” Dërgovë
8. Propozim Vendim për fillim të procedurës për hartim të Projektit urbanistik, jashtë përfshirjes së planeve urbanistike të tokës buqësore,pyjore dhe tokë tjetër për ndërtimin e plantazheve fotovoltaike me qëllim (G3.7)- në vend e quajtur “Prapa fshatit” në Pk.nr.325,326/1,326/2 dhe pjesë nga PK nr.102/1 KK Osllomej-Komuna e Kërçovës.
9. Propozim Program për mbështetje të përgjegjëshme sociale të romëve dhe grupeve tjera të margjinalizuara në Komunën e Kërçovës.
10. Propozim Vendim për ndryshime dhe plotësime [harmonizim me Ligjin për zhvillim të barabartë rajonal (“Gazeta Zyrtare e RMV” nr.24/2021)] i Vendimit për themelim të Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor nr. 07-153/5 e datës 31.01.2008

Nr. 08-1738/1
Dt. 21.07.2021
K ë r ç o v ë

Këshilli i Komunës së Kërçovës Kryetar,
Aqif Mehdiu d. v.

Arkiva e mbledhjeve
të Këshillit
Mbledhja e 1
Mbledhja e 2
Mbledhja e 3
Mbledhja e 4
Mbledhja e 5
Mbledhja e 6
Mbledhja e 7
Mbledhja e 8
Mbledhja e 9
Mbledhja e 10
Mbledhja e 11
Mbledhja e 12
Mbledhja e 13
Mbledhja e 14
Mbledhja e 15
Mbledhja e 16
Mbledhja e 17
Mbledhja e 18
Mbledhja e 19
Mbledhja e 20
Mbledhja e 21
Mbledhja e 22
Mbledhja e 23
Mbledhja e 24
Mbledhja e 25
Mbledhja e 26
Mbledhja e 27
Mbledhja e 28
Mbledhja e 29
Mbledhja e 30
Mbledhja e 31
Mbledhja e 32
Mbledhja e 33
Mbledhja e 34
Mbledhja e 35
Mbledhja e 36
Mbledhja e 37
Mbledhja e 38
Mbledhja e 39
Mbledhja e 40
Mbledhja e 41
Mbledhja e 42
Mbledhja e 43
Mbledhja e 44
Mbledhja e 45
Mbledhja e 46
Mbledhja e 47
Mbledhja e 48
Mbledhja e 49
Mbledhja e 50
 
 
 

Copyright 2020 . All Rights Reserved