http://www.kicevo.gov.mk  
 
СОВЕТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО
Службени гласници на Општина Кичево
12/2017
13/2017
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018
7/2018
8/2018
9/2018
10/2018
11/2018
12/2018
13/2018
1/2019
2/2019
3/2019
4/2019
5/2019
6/2019
7/2019
8/2019
9/2019
10/2019
11/2019
12/2019
13/2019
1/2020
2/2020
3/2020
4/2020
5/2020
6/2020
7/2020
8/2020
9/2020
10/2020
11/2020
12/2020
13/2020
14/2020
1/2021
2/2021
 

 

 

50 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО


РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 50-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО

 

ДНЕВЕН РЕД:
1. Предлог Одлука за формирање на локален совет за превенција.
2. Усвојување на Извештај-елаборат за проценета штета од елементарни непогоди: врнежи од дожд-град.
3. Предлог Одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти на територијата на Општина Кичево.
4. Годишен план за нови вработувања за 2022 година во РУ „Крсте Мисирков“ Кичево.
5. Усвојување на Статут на РУ „Крсте Мисирков“ Кичево.
6. Усвојување на Статут на ОУ „Санде Штерјоски“ Кичево.
7. Усвојување на Годишните извештаи на основните училишта за 2020/2021 година:
- ОУ„Санде Штерјоски“ Кичево
- ОУ „Д-р Владимир Полежиноски“
- ОУ „Кузман Јосифоски Питу“
- ОУ„Реџо Рушит Зајази“ Зајас
- ОУ„Наим Фрашери“ с Јагол Доленци
- ОУ„Ѓ. К.Скендербег“ Србица
- ОУ „Милто Гура Стрелци
- ОУ„Фаик Коница“ Грешница
- ОУ „Христо Узунов“ Другово
8. Предлог Одлука за отпочнување постапка за изработка на Урбанистички проект, вон опфат на урбанистички планови на земјоделско, шумско и друго земјиште за изградба фотоволтаични плантажи со намена (Г3.7) – место викано „Зад село“ на КП.бр.325,326/1, 326/2 и дел од КП.бр. 102/1 КО Осломеј – Општина Кичево.
9. Предлог Програма за одговорна социјална поддршка на роми и други маргинализирани групи во Општина Кичево.
10. Предлог Одлука за изменување и дополнување [усогласување со Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на РСМ“ бр.24/2021)] на Одлуката за основање на Центар за развој на Југозападниот плански регион број 07-153/5 од 31.01.2008 година

Бр. 08-1738/1
21.07.2021 годинa
К и ч е в о

Совет на Општина Кичево Претседател,
Аќиф Меxдиу с. р.

Архива на седници на Советот
1 седница
2 седница
3 седница
4 седница
5 седница
6 седница
7 седница
8 седница
9 седница
10 седница
11 седница
12 седница
13 седница
14 седница
15 седница
16 седница
17 седница
18 седница
19 седница
20 седница
21 седница
22 седница
23 седница
24 седница
25 седница
26 седница
27 седница
29 седница
30 седница
31 седница
32 седница
33 седница
34 седница
35 седница
36 седница
37 седница
38 седница
39 седница
40 седница
41 седница
42 седница
43 седница
44 седница
45 седница
46 седница
47 седница
48 седница
49 седница
50 седница
 
 
 

Copyright © 2020 Општина Кичево. All Rights Reserved