KËSHILLI I KOMUNËS SË KËRÇOVËS
Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës
12/2017
13/2017

 

 

MBLEDHJA E 9-TË E KËSHILLIT
TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

AKTVENDIM PËR KONVOKIMIN E MBLEDHJES SË 9-TË, TË KËSHILLIT TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

- Miratimi i Procesverbalit nga mbledhja e 8-të e Këshillit të Komunës së Kërçovës, nga dt. 28.05.2018.

RENDI I DITËS:
1. Propozim i Vendimit për dhënjen në shfrytëzim të dy zyrave të Komunës së Kërçovës në f. Osllome.
2. Propozim i Vendimit për pagesën e kompenzimit për shpenzimet për zjedhjet lokale 2017.
3. Propozimi i Vendimit për lejimin e kontributeve financiare nga Komuna e Kërçovës për projektin e propozuar Revitalizimi i Kalasë.
4. Propozimi i Vendimint për miratimin e Raportit kuartal për ekzekutimin e Buxhetit të Komunës së Kërçovës për kuartalin e 1-rë për vitin 2018.
- K1, K2, K3
- K1-1-2018
- K2-1-2018
- K3-1-2018
5. Informacion nga Komisioni për mjedisin jetësor për gjendjen e ndotjes së ajrit që ndodhi para një preiudhe nga termocentrali REK Osllomej në Kërçovë.
6. Shqyrtim i kërkesave.

 

Arkiva e mbledhjeve
të Këshillit
Mbledhhja e 1
Mbledhhja e 2
Mbledhhja e 3
Mbledhhja e 4
Mbledhhja e 5
Mbledhhja e 6
Mbledhhja e 7
Mbledhhja e 8
Mbledhhja e 9
Mbledhhja e 10
Mbledhhja e 11
Mbledhhja e 12
Mbledhhja e 13
Mbledhhja e 14
Mbledhhja e 15
 
 
 

Copyright 2018 . All Rights Reserved