СОВЕТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО
Службени гласници на Општина Кичево
12/2017
13/2017

 

 

9 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО


РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 9-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО

- Усвојување на Записникот од 8-та седница на Совет на Општина Кичево од 28.05.2018 година година.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Предлог Одлука за издавање на користење на две канцеларии на Општина Кичево во с. Осломеј.
2. Предлог Одлука за исплата на надоместок за трошоци за Локални избори 2017 година.
3. Предлог Одлука за одобрување на финансиски придонес од Општина Кичево за предложениoт предпроект – Ревитализација на Китино кале.
4. Предлог Одлука за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Кичево за 1-ви квартал 2018 година.
- K1, K2, K3
- K1-1-2018
- K2-1-2018
- K3-1-2018
5. Информација од Комисијата за животна средина за состојбата со загадувањето на воздухот што се случи пред извесен период од термоелектраната РЕК Осломеј - Kичево.
6. Разгледување на барања.

 

Архива на седници на Советот
1 седница
2 седница
3 седница
4 седница
5 седница
6 седница
7 седница
8 седница
9 седница
10 седница
11 седница
12 седница
13 седница
14 седница
15 седница
16 седница
17 седница
18 седница
19 седница
20 седница
21 седница
22 седница
23 седница
 
 
 

Copyright © 2018 Општина Кичево. All Rights Reserved