KËSHILLI I KOMUNËS SË KËRÇOVËS
Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës
12/2017
13/2017

 

 

MBLEDHJA E 8-TË E KËSHILLIT
TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

AKTVENDIM PËR KONVOKIMIN E MBLEDHJES SË 8-TË, TË KËSHILLIT TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

- Miratimi i Procesverbalit nga mbledhja e 7-të e Këshillit të Komunës së Kërçovës, nga dt. 23.04.2018.

RENDI I DITËS:
1. Propozim – Programi për ,,Diagnostifikimin, parandalimin dhe permirsimi i deformiteteve te shtylles kurrizore te femijet e shkollave fillore ne Komunën e Kërçovës.
2. Propozim-Vendimi për përcaktimin e propozimit për themelimin e bashkëpunimit ndërkomunal ndërmjet Komunës së Kërçovës dhe Komunës së Dollnenit.
1
1-1
2
3
3. Propozim nga Komisioni për çështje mandatare, zgjedhje dhe emërime.
4. Miratimi i Planit vjetorë për punësim për vitin 2018 në SHF “Faik Konica” f. Greshnicë – Kërçovë.
5. Propozim-Vendimit për sjelljen e ndryshimit dhe plotësimit të PDU për lagjen ”Pashinë e Epërme” NJU “E” Bllok “E5”-pjesa 2, Komuna e Kërçovës.
6. Propozim-Vendimit për rifillimin e procedurës  për  përpunimin e ndryshimit dhe plotësimit të PDU për lagjen “Pashinë e Emërme” NJU “E” Bllok “E2”-pjesa2, Komuna e Kërçovës.
7. Propozim-Vendim për rifillimin e procedurës  për  përpunimin e ndryshimit dhe plotësimit të PDU për lagjen “Konjski Livadi” NJU “G” Bllok “G7”-pjesa1,Komuna e Kërçovës.
8. Propozim-Vendim me të cilin përcaktohet që do të sillet ndryshim në dokumentacionin e planit urbanistik për fshatin Strellcë KK nr. 267/4 PK Strellcë në Komunën e Kërçvës.
9. Propozim-Vendim me të cilin përcaktohet që do të sillet ndryshim në dokumentacionin e planit urbanistik për fshatin Kollarë-Kërçovë përshkak të ndërtimit të objektit pa leje.
10. Propozim - Vendim me të cilin përcaktohet që do të sillet ndryshim në dokumentacionin e planit urbanistik për fshatin Drugovë - Kërçovë përshkak të ndërtimit të objektit pa leje, në PK nr.742/1 KK Drugovë.
11. Propozim - Vendim me të cilin përcaktohet që do të sillet ndryshim në Planin gjeneral urbanistik për qytetin e Kërçovës, përshkak të ndërtimit të objektit pa leje në PK nr. 4346/2 dhe PK nr.4351 KK Kërçovë 9.
12. Shqyrëtimi i kërkesës për mjete financiare-sponzorizim nga SHMK “Drita” Kërçovë.

 

Arkiva e mbledhjeve
të Këshillit
Mbledhja e 1
Mbledhja e 2
Mbledhja e 3
Mbledhja e 4
Mbledhja e 5
Mbledhja e 6
Mbledhja e 7
Mbledhja e 8
Mbledhja e 9
Mbledhja e 10
Mbledhja e 11
Mbledhja e 12
Mbledhja e 13
Mbledhja e 14
Mbledhja e 15
Mbledhja e 16
Mbledhja e 17
Mbledhja e 18
Mbledhja e 19
Mbledhja e 20
Mbledhja e 21
Mbledhja e 22
Mbledhja e 23
 
 
 

Copyright 2018 . All Rights Reserved