СОВЕТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО
Службени гласници на Општина Кичево
12/2017
13/2017

 

 

8 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО


РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 8-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО

- Усвојување на Записникот од 7-та седница на Совет на Општина Кичево од 23.04.2018 година година.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Предлог Програма за ,,Диjагноза, спречување и подобрување на деформитетите на рбетот кај децата од основните училишта во Отштина Кичево.
2. Предлог Одлука за утврдување на предлoг за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Кичево и Општина Долнени.
1
1-1
2
3
3. Предлог од Комисијата за мандатни прашања, избор и именување.
4. Усвојување на Годишен план за вработување за 2018 година во ОУ „Фаик Коница“ село Грешница – Кичево.
5. Предлог Одлука за донесување на измена и дополнување на ДУП за населба „Горно Пашино“ УЕ „Е“, Блок „Е5“- дел 2, Општина Кичево.
6. Предлог Одлука за отпочнување постапка за изработка на измена и дополнување   на ДУП за населба „Горно Пашино“ УЕ „Е“, Блок „Е2“- дел 2, Општина Кичево.
7. Предлог Одлука за отпочнување постапка за изработка на измена и дополнување   на ДУП за населба „Коњски Ливади“ УЕ „Г“, Блок „Г7“- дел 1, Општина Кичево.
8. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на урбанистичко планска документација за село Стрелци за КП бр.267/4 КО Стрелци во Општина Кичево.
9. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на урбанистичка документација за село Колари - Кичево, заради вклопување на бесправен објект.
10. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на урбанистичка документација за село Другово - Кичево, заради вклопување на бесправен објект, на КП бр.742/1 КО Другово.
11. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на Генерален урбанистички план за град Кичево, заради вклопување на бесправен објект. На КП бр.4346/2 и КП бр.4351 КО Кичево 9.
12. Разгледување на барањето финансиски средства –спонзорство од ОСУ „Дрита“ Кичево.

 

Архива на седници на Советот
1 седница
2 седница
3 седница
4 седница
5 седница
6 седница
7 седница
8 седница
9 седница
10 седница
11 седница
12 седница
13 седница
14 седница
15 седница
16 седница
17 седница
18 седница
19 седница
20 седница
21 седница
22 седница
23 седница
 
 
 

Copyright © 2018 Општина Кичево. All Rights Reserved