KËSHILLI I KOMUNËS SË KËRÇOVËS
Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës
12/2017
13/2017

 

 

MBLEDHJA E 7-TË E KËSHILLIT
TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

AKTVENDIM PËR KONVOKIMIN E MBLEDHJES SË 7-TË, TË KËSHILLIT TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

- Miratimi i Procesverbalit nga mbledhja e 6-të e Këshillit të Komunës së Kërçovës, nga dt. 15.03.2018.

RENDI I DITËS:
1. Propozim - Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e planit të mjeteve në Buxhetin e Komunës së Kërçovës për vitin 2018.
2. Propozim - Vendim për dhënien e pëlqimit për marrjen e detyrimeve për themelimin e deponive rajonale.
3. Propozim - Vendim për dhënien e pëlqimit për listën e çmimeve të shërbimeve nga NP “Komunalec” Kërçovë.
4. Propozimet nga Komisioni për çështjet e mandatare, zgjedhje dhe emërime.
5. Rapori - Elaboruar për vlerësimin e dëmeve nga fatkeqësitë natyrore - përmbytja 2018.
6. Propozim Program për kulturë për vitin 2018.
7. Propozim Vendim që përcakton se do të sillet ndryshim i dokumentacionit urban për fshatin Drugovo - Kërçovë, për shkak të ndërtimit të objektit pa leje.
8. Propozim Vendim që përcakon se do sillet ndryshim Detal i planit urbanisitik për lagjen “Gorica” Kërçovë, për shkak të ndërtimit të objektit pa leje.
9. Propozim i planit Vjetor për punësim për vitin 2018 në SHF “Sande Shterjoski” Kërçovë.
10. Propozim i planit Vjetor për punësim për vitin 2019 në SHF “Kuzman Josifoski Pitu” Kërçovë.
- MIOA BalancER
11. Propozim i planit Vjetor për punësim për vitin 2018 në SHF “D-r Vlladimir Polezhinoski” Kërçovë.
12. Propozim i planit Vjetor për punësim për vitin 2018 në SHF “Naim Frashëri” fshati Jagoll Dolencë Kërçovë.
- MIOA BalancER
13. Propozim i planit Vjetor për punësim për vitin 2018 në SHF “Milto Gurra” fshati Strellcë Kërçovë.
- MIOA BalancER
14. Propozimi i Vendimit për përcaktimin e tarifës për furnizim me ujë për pije në NP Komunalec Kërçovë për periudhën rregullore 2018-2020.
15. Propozimi i Vendimit për përcaktimin e tarifës për grumbullimin dhe largimin e ujrave të zeza urbane të NP Komunalec në Kërçovë për periudhën rregullatore 2018-2020.
16. Propozimi i Vendimit për përcaktimin e tarifës për pastrimin e ujrave të zeza në NP Komunalec në Kërçovë për periudhën rregullore 2018-2020.
17. Propozimi i Vendimit për plotësimin e Vendimit për përcaktimin e çmimeve për shërbimet e kryera.

 

Arkiva e mbledhjeve
të Këshillit
Mbledhja e 1
Mbledhja e 2
Mbledhja e 3
Mbledhja e 4
Mbledhja e 5
Mbledhja e 6
Mbledhja e 7
Mbledhja e 8
Mbledhja e 9
Mbledhja e 10
Mbledhja e 11
Mbledhja e 12
Mbledhja e 13
Mbledhja e 14
Mbledhja e 15
Mbledhja e 16
Mbledhja e 17
Mbledhja e 18
Mbledhja e 19
Mbledhja e 20
Mbledhja e 21
Mbledhja e 22
Mbledhja e 23
 
 
 

Copyright 2018 . All Rights Reserved