СОВЕТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО
Службени гласници на Општина Кичево
12/2017
13/2017

 

 

7 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО


РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 7-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО

- Усвојување на Записникот од 6-та седница на Совет на Општина Кичево од 15.03.2018 година година.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Предлог Одлука за измена и дополна на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Кичево за 2018 година.
2. Предлог Одлука за давање согласност за преземање на обврски за основање на регионални депонии.
3. Предлог - Одлука за давање на согласност на ценовникот на услуги од ЈП „ Комуналец“ Кичево.
4. Предлози од Комисијата за мандатни прашања, избор и именување.
5. Извештај – Елаборат за проценета штета од елементарни непогоди - поплава 2018 година.
6. Предлог Програма за култура за 2018 година.
7. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на урбанистичка документација за село Другово – Кичево, заради вклопување на бесправен објект.
8. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на Детален урбанистички план за населба „Горица“ Кичево, заради вклопување на бесправен објект.
9. Предлог Годишен план за вработување за 2018 година во ЦОУ „Санде Штерјоски“ Кичево.
10. Предлог Годишен план за вработување за 2019 година во ЦОУ „Кузман Јосифоски Питу“ Кичево.
- MIOA BalancER
11. Предлог Годишен план за вработување за 2018 година во ЦОУ „Д-р Владимир Полежиноски Кичево.
12. Предлог Годишен план за вработување за 2018 година во ЦОУ „Наим Фрашери“  село Јагол Доленци Кичево.
- MIOA BalancER
13. Предлог Годишен план за вработување за 2018 година во ЦОУ „Mилто Гура“ село Стрелци Кичево.
- MIOA BalancER
14. Предлог Одлука за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење на ЈП „Комуналец“ Кичево за регулиран период 2018-2020 година.
15. Предлог Одлука за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „Комуналец“ Кичево за регулиран период 2018-2020 година.
16. Предлог Одлука за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈП „Комуналец“ Кичево за регулиран период 2018-2020 година.
17. Предлог Одлука за дополна на Одлука за утврдување на цени за извршени услуги.

 

Архива на седници на Советот
1 седница
2 седница
3 седница
4 седница
5 седница
6 седница
7 седница
8 седница
9 седница
10 седница
11 седница
12 седница
13 седница
14 седница
15 седница
16 седница
17 седница
18 седница
19 седница
20 седница
21 седница
22 седница
23 седница
 
 
 

Copyright © 2018 Општина Кичево. All Rights Reserved