KËSHILLI I KOMUNËS SË KËRÇOVËS
Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës
12/2017
13/2017

 

 

MBLEDHJA E 6-TË E KËSHILLIT
TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

AKTVENDIM PËR KONVOKIMIN E MBLEDHJES SË 6-TË, TË KËSHILLIT TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

- Miratimi i Procesverbalit nga mbledhja e 5-të e Këshillit të Komunës së Kërçovës, nga dt. 26.02.2018.

RENDI I DITËS:
1. Miratimi i Raportit nga Komisioni për regjistrim për vitin 2017.
2. Miratimi i Raportit kuartal i Buxhetit të Komunës së Kërçovës për kuartalin 4 – të vitit 2017.
- K2-4-2017
- K3-4-2017
3. Propozimi i Llogaris përfundimtare të Komunës së Kërçovës për vitin 2017.
4. Miratimi i Raportit financiar për punën e Komunës së Kërçovës për vitin 2017.
5. Propozimi i Vendimit për kryerjen e shlyerjes përfundimtare për taksën komunale (firmarinë).
6. Propozimi i Vendimit për kryerjen e shlyerjes përfundimtare për tatim në pronë.
7. Propozim i Vendimit për emërim dhe plotësim të Vendimit për shlyerjen përfundimtare të obliguesve tatimorë.
8. Miratimi i Llogarisë përfundimtare për vitin 2017 të SHMK “Drita” Kërçovë.
- BPR Budzetski korisnici
- BPR Budzetski korisnici 1
- BC Budzetski korisnici
- BC Budzetski korisnici 1
- DE Budzetski korisnici
- DE Budzetski korisnici 2
- SPD Budzetski korisnici
- SPD Budzetski korisnici 3
9. Miratimi i Llogarisë përfundimtare për vitin 2017 të SHMK “Mirko Mileski” Kërçovë.
- BPR Budzetski korisnici 1
- BPR Budzetski korisnici 1-1
- BS Budzetski korisnici 6
- BS Budzetski korisnici 6-1
- DE Budzetski korisnici 2
- DE Budzetski korisnici 2-1
- SPD Budzetski korisnici 1
- SPD Budzetski korisnici 1-1
10. Miratimi i Llogarisë përfundimtare për vitin 2017 të SHF “Kuzman Josifoski Pitu” Kërçovë.
- BPR Budzetski korisnici 1
- BPR Budzetski korisnici 1-1
- BC Budzetski korisnici 6
- BC Budzetski korisnici 6-1
- DE Budzetski korisnici 2
- DE Budzetski korisnici 2-1
- SPD Budzetski korisnici 1
- SPD Budzetski korisnici 1-1
11. Miratimi i Llogarisë përfundimtare për vitin 2017 të SHF “Sande Shterjoski” Kërçovë.
- BPR Budzetski korisnici
- BPR Budzetski korisnici 1
- BC Budzetski korisnici
- BC Budzetski korisnici 1
- DE Budzetski korisnici
- DE Budzetski korisnici 1
- SPD Budzetski korisnici
- SPD Budzetski korisnici 1
12. Miratimi i Llogarisë përfundimtare për vitin 2017 të SHF “Dr Vlladimir Polezhinoski” Kërçovë.
- BPR Budzetski korisnici
- BPR Budzetski korisnici 1
- BC Budzetski korisnici
- BC Budzetski korisnici 1
- DE Budzetski korisnici
- DE Budzetski korisnici 1
- SPD Budzetski korisnici
- SPD Budzetski korisnici 1
13. Miratimi i Llogarisë përfundimtare për vitin 2017 të SHF “Faik Konica” f. Greshnicë.
- BPR Budzetski korisnici
- BPR Budzetski korisnici 1
- BC Budzetski korisnici
- BC Budzetski korisnici 1
- DE Budzetski korisnici
- DE Budzetski korisnici 1
- SPD Budzetski korisnici
- SPD Budzetski korisnici 1
14. Miratimi i Llogarisë përfundimtare për vitin 2017 të SHF “Rexho Rushit Zajazi” f. Zajaz.
- BPR Budzetski korisnici
- BPR Budzetski korisnici 1
- BC Budzetski korisnici
- BC Budzetski korisnici 1
- DE Budzetski korisnici
- DE Budzetski korisnici 1
- SPD Budzetski korisnici
- SPD Budzetski korisnici 1
15. Miratimi i Llogarisë përfundimtare për vitin 2017 të SHF “Milto Gura” f. Strellcë.
- 20180309_150802
- 20180309_150849
- 20180309_150930
- 20180309_151029
- 20180309_151115
16. Miratimi i Llogarisë përfundimtare për vitin 2017 të SHF “Naim Frashëri” f. Jagolldolencë.
17. Miratimi i Llogarisë përfundimtare për vitin 2017 të SHF “Gjergj Kastrioti Skenderbeu” f. Sërbicë.
18. Miratimi i Llogarisë përfundimtare për vitin 2017 të SHF “Hristo Uzunov” f. Dërgovë.
- 785
- 787
- 903
- Vendim
- tab-785
- tab-787
- tab-903
19. Miratimi i Llogarisë përfundimtare për vitin 2017 të IKP Çerdhja e fëmijëve “Ollga Miceska” Kërçovë.
20. Miratimi i Llogarisë përfundimtare për vitin 2017 të IK Univerziteti i punëtorve “Kërste Misirkov” Kërçovë.
21. Propozimi i Vendimit për sjelljen e ndryshimit dhe plotësimit të Propzim Planit detal urbanistik për lagjen “Kutllabicë” NJU “G” Bloku “G10” – pjesë në Komunën e Kërçovës.

 

Arkiva e mbledhjeve
të Këshillit
Mbledhja e 1
Mbledhja e 2
Mbledhja e 3
Mbledhja e 4
Mbledhja e 5
Mbledhja e 6
Mbledhja e 7
Mbledhja e 8
Mbledhja e 9
Mbledhja e 10
Mbledhja e 11
Mbledhja e 12
Mbledhja e 13
Mbledhja e 14
Mbledhja e 15
Mbledhja e 16
Mbledhja e 17
Mbledhja e 18
Mbledhja e 19
Mbledhja e 20
Mbledhja e 21
Mbledhja e 22
Mbledhja e 23
 
 
 

Copyright 2018 . All Rights Reserved