СОВЕТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО
Службени гласници на Општина Кичево
12/2017
13/2017

 

 

6 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО


РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 6-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО

- Усвојување на Записникот од 5-та седница на Совет на Општина Кичево од 26.02.2018 година година.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Усвојување на Извештај од Комисијата за попис за 2017 година.
2. Усвојување на Квартален извештај на Буџетот на Општина Кичево за квартал 4-2017 година.
- К2-4-2017
- К3-4-2017
3. Предлог Завршна сметка на Општина Кичево за 2017 година.
4. Усвојување на Финансискиот извештај за работата на Општина Кичево за 2017 година.
5. Предлог Одлука за вршење траен отпис за комунална такса (фирмарина).
6. Предлог Одлука за вршење траен отпис за данок на имот.
7. Предлог Одлука за именување и дополнување на Одлуката за вршење на траен отпис на даночни обврзници.
8. Усвојување на Завршна сметка за 2017 година на ОСУ „Дрита“ Кичево.
- БПР Буџетски корисници
- БПР Буџетски корисници 1
- БС Буџетски корисници
- БС Буџетски корисници 1
- ДЕ Буџетски корисници
- ДЕ Буџетски корисници 2
- СПД Буџетски корисници
- СПД Буџетски корисници 3
9. Усвојување на Завршна сметка за 2017 година на ОСУ „Мирко Милески“ Кичево.
- БПР Буџетски корисници 1
- БПР Буџетски корисници 1-1
- БС Буџетски корисници 6
- БС Буџетски корисници 6-1
- ДЕ Буџетски корисници 2
- ДЕ Буџетски корисници 2-1
- СПД Буџетски корисници 1
- СПД Буџетски корисници 1-1
10. Усвојување на Завршна сметка за 2017 година на ОУ „Кузман Јосифоски Питу“ Кичево.
- БПР Буџетски корисници 1
- БПР Буџетски корисници 1-1
- БС Буџетски корисници 6
- БС Буџетски корисници 6-1
- ДЕ Буџетски корисници 2
- ДЕ Буџетски корисници 2-1
- СПД Буџетски корисници 1
- СПД Буџетски корисници 1-1
11. Усвојување на Завршна сметка за 2017 година на ОУ „Санде Штерјоски“ Кичево.
- БПР Буџетски корисници
- БПР Буџетски корисници 1
- БС Буџетски корисници
- БС Буџетски корисници 1
- ДЕ Буџетски корисници
- ДЕ Буџетски корисници 1
- СПД Буџетски корисници
- СПД Буџетски корисници 1
12. Усвојување на Завршна сметка за 2017 година на ОУ „Д-р  Владимир Полежиноски“ Кичево.
- БПР Буџетски корисници
- БПР Буџетски корисници 1
- БС Буџетски корисници
- БС Буџетски корисници 1
- ДЕ Буџетски корисници
- ДЕ Буџетски корисници 1
- СПД Буџетски корисници
- СПД Буџетски корисници 1
13. Усвојување на Завршна сметка за 2017 година на ОУ „Фаик Коница“ Грешница.
- БПР Буџетски корисници
- БПР Буџетски корисници 1
- БС Буџетски корисници
- БС Буџетски корисници 1
- ДЕ Буџетски корисници
- ДЕ Буџетски корисници 1
- СПД Буџетски корисници
- СПД Буџетски корисници 1
- Завршна сметка
14. Усвојување на Завршна сметка за 2017 година на ОУ „Реџо Рушит Зајази“ Зајас.
- БПР Буџетски корисници
- БПР Буџетски корисници 1
- БС Буџетски корисници
- БС Буџетски корисници 1
- ДЕ Буџетски корисници
- ДЕ Буџетски корисници 1
- СПД Буџетски корисници
- СПД Буџетски корисници 1
15. Усвојување на Завршна сметка за 2017 година на ОУ „Милто Гура“ Стрелци.
- 20180309_150802
- 20180309_150849
- 20180309_150930
- 20180309_151029
- 20180309_151115
16. Усвојување на Завршна сметка за 2017 година на ОУ „Наим Фрашери“ Јагол Доленци.
17. Усвојување на Завршна сметка за 2017 година на ОУ „Ѓерѓ Кастриоти – Скендербег“ Србица.
18. Усвојување на Завршна сметка за 2017 година на ОУ „Христо Узунов“ Другово.
- 785
- 787
- 903
- Одлука
- tab-785
- tab-787
- tab-903
19. Усвојување на Завршна сметка за 2017 година на ЈОУ Детска градинка „Олга Мицеска“ Кичево.
20. Усвојување на Завршна сметка за 2017 година на ОУ Работнички Универзитет „Крсте Мисирков“ Кичево.
21. Предлог Одлука за донесување измена и дополна на Предлог Деталниот урбанистички план за населба „Кутлабица“ УЕ „Г“, Блок „Г10“-дел Општина Кичево.

 

Архива на седници на Советот
1 седница
2 седница
3 седница
4 седница
5 седница
6 седница
7 седница
8 седница
9 седница
10 седница
11 седница
12 седница
13 седница
14 седница
15 седница
16 седница
17 седница
18 седница
19 седница
20 седница
21 седница
22 седница
23 седница
 
 
 

Copyright © 2018 Општина Кичево. All Rights Reserved