KËSHILLI I KOMUNËS SË KËRÇOVËS
Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës
12/2017
13/2017

 

 

MBLEDHJA E 5-TË E KËSHILLIT
TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

AKTVENDIM PËR KONVOKIMIN E MBLEDHJES SË 5-TË, TË KËSHILLIT TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

- Miratimi i Procesverbalit nga mbledhja e 4-të e Këshillit të Komunës së Kërçovës, nga dt. 25.01.2018.

RENDI I DITËS:
1. Propozimi i Vendimit për ndryshim dhe plotësim të shpërndarjes së mjeteve të Buxhetit të Komunës së Kërçovës për vitin 2018.
2. Propozimi i Vendimit për pjesmarrje financiare të Komunës së Kërçovës për ndërtimin e rrugës lokale nga magjistralia deri në fshatin Sërbjan.
3. Propozimi i Vendimit për rregullimin e tokës ndërtimore në rajonin ndërtues të qytetit të Kërçovës, për vitin 2018.
4. Propozimi i Vendimit me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim në Dokumentacionin e planifikuar urbanistik për fshatin Zajaz për PK nr.3478, KK Zajaz, Komuna e Kërçovës.
5. Propozimi i Vendimit për fillimin e procedurës për hartimin e ndryshimit dhe plotësimit të PDU-së për lagjen “IVANIDOL” NJU “X” Bloku “X2” – pjesa 1, Komuna e Kërçovës.
6. Propozimi i Vendimit për fillimin e procedurës për hartimin e ndryshimit dhe plotësimit të PDU-së për lagjen “ÇIFLIK” NJU “A” Bloku “A8” – pjesa 2, Komuna e Kërçovës.
7. Propozimi i Vendimit për fillimin e procedurës për hartimin e ndryshimit dhe plotësimit të PDU-së për lagjen “KONJSKI LIVADI” NJU “G” Bloku “G7” – pjesa 1, Komuna e Kërçovës.
8. Propozimi i Programit për realizimin e dotacioneve të destinuara në lëmin e mjedisit jetësor për vitin 2018.
9. Raport – elaborat për vlerësimin e dëmimt nga fatkqeësit natyrore – vërshime për vitin 2018.
10. Propozim i Planit vjetor për punësime në IK Universiteti i punëtorve “Kërste Misirkov” në Kërçovë
- Plani vjetor
- Reporti vjetor
11. Pyetje nga këshilltarët.

 

Arkiva e mbledhjeve
të Këshillit
Mbledhja e 1
Mbledhja e 2
Mbledhja e 3
Mbledhja e 4
Mbledhja e 5
Mbledhja e 6
Mbledhja e 7
Mbledhja e 8
Mbledhja e 9
Mbledhja e 10
Mbledhja e 11
Mbledhja e 12
Mbledhja e 13
Mbledhja e 14
Mbledhja e 15
Mbledhja e 16
Mbledhja e 17
Mbledhja e 18
Mbledhja e 19
Mbledhja e 20
Mbledhja e 21
Mbledhja e 22
Mbledhja e 23
 
 
 

Copyright 2018 . All Rights Reserved