KËSHILLI I KOMUNËS SË KËRÇOVËS
Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës
12/2017
13/2017

 

 

MBLEDHJA E 5-TË E KËSHILLIT
TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

AKTVENDIM PËR KONVOKIMIN E MBLEDHJES SË 5-TË, TË KËSHILLIT TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

- Miratimi i Procesverbalit nga mbledhja e 4-të e Këshillit të Komunës së Kërçovës, nga dt. 25.01.2018.

RENDI I DITËS:
1. Propozimi i Vendimit për ndryshim dhe plotësim të shpërndarjes së mjeteve të Buxhetit të Komunës së Kërçovës për vitin 2018.
2. Propozimi i Vendimit për pjesmarrje financiare të Komunës së Kërçovës për ndërtimin e rrugës lokale nga magjistralia deri në fshatin Sërbjan.
3. Propozimi i Vendimit për rregullimin e tokës ndërtimore në rajonin ndërtues të qytetit të Kërçovës, për vitin 2018.
4. Propozimi i Vendimit me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim në Dokumentacionin e planifikuar urbanistik për fshatin Zajaz për PK nr.3478, KK Zajaz, Komuna e Kërçovës.
5. Propozimi i Vendimit për fillimin e procedurës për hartimin e ndryshimit dhe plotësimit të PDU-së për lagjen “IVANIDOL” NJU “X” Bloku “X2” – pjesa 1, Komuna e Kërçovës.
6. Propozimi i Vendimit për fillimin e procedurës për hartimin e ndryshimit dhe plotësimit të PDU-së për lagjen “ÇIFLIK” NJU “A” Bloku “A8” – pjesa 2, Komuna e Kërçovës.
7. Propozimi i Vendimit për fillimin e procedurës për hartimin e ndryshimit dhe plotësimit të PDU-së për lagjen “KONJSKI LIVADI” NJU “G” Bloku “G7” – pjesa 1, Komuna e Kërçovës.
8. Propozimi i Programit për realizimin e dotacioneve të destinuara në lëmin e mjedisit jetësor për vitin 2018.
9. Raport – elaborat për vlerësimin e dëmimt nga fatkqeësit natyrore – vërshime për vitin 2018.
10. Propozim i Planit vjetor për punësime në IK Universiteti i punëtorve “Kërste Misirkov” në Kërçovë
- Plani vjetor
- Reporti vjetor
11. Pyetje nga këshilltarët.

 

Arkiva e mbledhjeve
të Këshillit
Mbledhhja e 1
Mbledhhja e 2
Mbledhhja e 3
Mbledhhja e 4
Mbledhhja e 5
Mbledhhja e 6
Mbledhhja e 7
Mbledhhja e 8
Mbledhhja e 9
Mbledhhja e 10
Mbledhhja e 11
Mbledhhja e 12
Mbledhhja e 13
Mbledhhja e 14
Mbledhhja e 15
 
 
 

Copyright 2018 . All Rights Reserved