СОВЕТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО
Службени гласници на Општина Кичево
12/2017
13/2017

 

 

5 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО


РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 5-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО

- Усвојување на Записникот од 4-та седница на Совет на Општина Кичево од 25.01.2018 година година.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Предлог Одлука за измена и дополна на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Кичево за 2018 година.
2. Предлог Одлука за финансиско учество на Општина Кичево за изведба на локален пат од магистрала до село Србјани.
3. Предлог Програма за уредување на градежно земјиште во градежниот реон на град Кичево за 2018 година.
4. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на урбанистичко планска документација за село Зајас за КП.бр.3478, КО Зајас, Општина Кичево.
5. Предлог Одлука за отпочнување постапка за изработка на измена и дополна на ДУП за населба „ИВАНИДОЛ“ УЕ „S“, Блок „S2“ – дел 1, Општина Кичево.
6. Предлог Одлука за отпочнување постапка за изработка на измена и дополна на ДУП за населба „ЧИФЛИК“ УЕ „А“, Блок „А8“ – дел 2, Општина Кичево.
7. Предлог Одлука за отпочнување постапка за изработка на измена и дополна на ДУП за населба „КОЊСКИ ЛИВАДИ“ УЕ „Г“, Блок „Г7“ – дел 1, Општина Кичево.
8. Предлог Програма за реализација на наменски дотации во областа на животната средина. За 2018 година.
9. Извештај – Елаборат за проценета штета од елементарни непогоди - поплава 2018 година.
10. Предлог Годишен план за вработување во ОУ работнички Универзитет „Крсте Мисирков“ Кичево.
- Годишен план
- Извештај
11. Советнички прашања.

 

Архива на седници на Советот
1 седница
2 седница
3 седница
4 седница
5 седница
6 седница
7 седница
8 седница
9 седница
10 седница
11 седница
12 седница
13 седница
14 седница
15 седница
16 седница
17 седница
18 седница
19 седница
20 седница
21 седница
22 седница
23 седница
 
 
 

Copyright © 2018 Општина Кичево. All Rights Reserved