http://www.kercova.gov.mk  
 
KËSHILLI I KOMUNËS SË KËRÇOVËS
Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës
12/2017
13/2017
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018
7/2018
8/2018
9/2018
10/2018
11/2018
12/2018
13/2018
1/2019
2/2019
3/2019
4/2019
5/2019
6/2019
7/2019
8/2019
9/2019
10/2019
11/2019
12/2019
13/2019
1/2020
2/2020
3/2020
4/2020
5/2020
6/2020
7/2020
8/2020
9/2020
10/2020
11/2020
12/2020
13/2020
14/2020
1/2021
2/2021
 

 

 

MBLEDHJA E 47-TË E KËSHILLIT
TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

AKTVENDIM PËR KONVOKIMIN E MBLEDHJES SË 47-TË, TË KËSHILLIT TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

 

RENDI I DITËS:
1. Propozim Vendim për ndryshim dhe plotësim të Buxhetit të Komunës së Kërçovës.
2. Miratimi i Raporteve kuartale për realizim të Buxhetit të Komunës së Kërçovës për vitin 2021 për kuartalin 1.
3. Propozim Vendim për pjesmarrje financiare për aplikim në projekt.
4. Propozim Vendim për pranimin e fizibiliti studimit për zbatim të masave të efikasitetit energjetik në sistemin e ndriçimit publik.
5. Propozim Vendim për fillimin e procedurës për lidhjen e kontratës për vendosje të partneritetit privato poblik për modernizimin e sistemit për ndriçim publik, nëpërmjet finncimit, rekonstruimit, menaxhimit, mirmbajtjes dhe zhvillimit në Komunën e Kërçovës.
6. Propozim Vendim për dhënien e pëlqimit të Vendimit për huazim me kredi bankare të NP “Komunalec” Kërçovë, sjellur në Këshillin drejtues.
7. Miratimi i Statutit të SHF”Kuzman Josifoski Pitu” Kërçovë.

Nr. 08-944/1
Dt. 23.04.2021
K ë r ç o v ë

Këshilli i Komunës së Kërçovës Kryetar,
Aqif Mehdiu d. v.

Arkiva e mbledhjeve
të Këshillit
Mbledhja e 1
Mbledhja e 2
Mbledhja e 3
Mbledhja e 4
Mbledhja e 5
Mbledhja e 6
Mbledhja e 7
Mbledhja e 8
Mbledhja e 9
Mbledhja e 10
Mbledhja e 11
Mbledhja e 12
Mbledhja e 13
Mbledhja e 14
Mbledhja e 15
Mbledhja e 16
Mbledhja e 17
Mbledhja e 18
Mbledhja e 19
Mbledhja e 20
Mbledhja e 21
Mbledhja e 22
Mbledhja e 23
Mbledhja e 24
Mbledhja e 25
Mbledhja e 26
Mbledhja e 27
Mbledhja e 28
Mbledhja e 29
Mbledhja e 30
Mbledhja e 31
Mbledhja e 32
Mbledhja e 33
Mbledhja e 34
Mbledhja e 35
Mbledhja e 36
Mbledhja e 37
Mbledhja e 38
Mbledhja e 39
Mbledhja e 40
Mbledhja e 41
Mbledhja e 42
Mbledhja e 43
Mbledhja e 44
Mbledhja e 45
Mbledhja e 46
Mbledhja e 47
 
 
 

Copyright 2020 . All Rights Reserved