http://www.kicevo.gov.mk  
 
СОВЕТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО
Службени гласници на Општина Кичево
12/2017
13/2017
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018
7/2018
8/2018
9/2018
10/2018
11/2018
12/2018
13/2018
1/2019
2/2019
3/2019
4/2019
5/2019
6/2019
7/2019
8/2019
9/2019
10/2019
11/2019
12/2019
13/2019
1/2020
2/2020
3/2020
4/2020
5/2020
6/2020
7/2020
8/2020
9/2020
10/2020
11/2020
12/2020
13/2020
14/2020
1/2021
2/2021
 

 

 

47 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО


РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 47-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО

 

ДНЕВЕН РЕД:
1. Предлог Одлука за измена и дополна на Бучетот на Општина Кичево.
2. Усвојување на квартални извешти за извршување на Буџетот на Општина Кичево за 2021 година, за квартал 1.
3. Предлог Одлука за финансиско учество за апликација на проект.
4. Предлог Одлука за прифаќање на физибилити студијата за примена на мерки на енергетска ефикасност во системот на јавно осветлување.
5. Предлог Одлука за отпочнување постапка за доделување на договор за воспоставување Јавно приватно партнерство за модернизација на системот за јавно осветлување, преку финансирање, реконструкција, управување, одржување и развој во Општина Кичево.
6. Предлог Одлука за давање согласност на Одлуката за задолжување со банкарски кредит на ЈП „Комуналец“ Кичево, донесен на Управен одбор.
7. Усвојување на Статут на ОУ „Кузман Јосифоски Питу“ Кичево.

Бр. 08-944/1
23.04.2021 годинa
К и ч е в о

Совет на Општина Кичево Претседател,
Аќиф Меxдиу с. р.

Архива на седници на Советот
1 седница
2 седница
3 седница
4 седница
5 седница
6 седница
7 седница
8 седница
9 седница
10 седница
11 седница
12 седница
13 седница
14 седница
15 седница
16 седница
17 седница
18 седница
19 седница
20 седница
21 седница
22 седница
23 седница
24 седница
25 седница
26 седница
27 седница
29 седница
30 седница
31 седница
32 седница
33 седница
34 седница
35 седница
36 седница
37 седница
38 седница
39 седница
40 седница
41 седница
42 седница
43 седница
44 седница
45 седница
46 седница
47 седница
 
 
 

Copyright © 2020 Општина Кичево. All Rights Reserved