СОВЕТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО
Службени гласници на Општина Кичево
12/2017
13/2017
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018
7/2018
8/2018
9/2018
10/2018
11/2018
12/2018
13/2018
1/2019
2/2019
3/2019
4/2019
5/2019
6/2019
7/2019
8/2019
9/2019
10/2019
11/2019
12/2019
13/2019
1/2020
2/2020
3/2020
4/2020
5/2020
6/2020
7/2020
8/2020
9/2020
10/2020
11/2020
 

 

 

46 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО


РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 46-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО

 

ДНЕВЕН РЕД:
1. Предлог од Комисијата за мандатни прашања избори и именувања.
2. Усвојување на кварталниот извештај на Општина Кичево за квартал 4.
3. Усвојување на Завршна сметка на Општина Кичево за 2020 година.
4. Усвојување на Финансискиот извештај за работата на Општина Кичево за 2020 година.
5. Усвојување на Извештајот од Комисијата за попис.
6. Предлог Одлука за измена и дополна на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Кичево за 2021 година.
7. Усвојување на Извештај за финансиско работење на ЈП „Комуналец“ Кичево за периодот 01.01.2020 -31.12.2020.
8. Предлог Одлука за усвојување на Годишна сметка за периодот јануари-декември 2020 година на ЈП „Комуналец“ Кичево.
9. Усвојување нз Завршни смети на институции кои се под надлежност на општина Кичево.

Бр. 08-550/1
09.03.2021 годинa
К и ч е в о

Совет на Општина Кичево Претседател,
Аќиф Меxдиу с. р.

Архива на седници на Советот
1 седница
2 седница
3 седница
4 седница
5 седница
6 седница
7 седница
8 седница
9 седница
10 седница
11 седница
12 седница
13 седница
14 седница
15 седница
16 седница
17 седница
18 седница
19 седница
20 седница
21 седница
22 седница
23 седница
24 седница
25 седница
26 седница
27 седница
29 седница
30 седница
31 седница
32 седница
33 седница
34 седница
35 седница
36 седница
37 седница
38 седница
39 седница
40 седница
41 седница
42 седница
43 седница
44 седница
45 седница
46 седница
 
 
 

Copyright © 2020 Општина Кичево. All Rights Reserved