KËSHILLI I KOMUNËS SË KËRÇOVËS
Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës
12/2017
13/2017
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018
7/2018
8/2018
9/2018
10/2018
11/2018
12/2018
13/2018
1/2019
2/2019
3/2019
4/2019
5/2019
6/2019
7/2019
8/2019
9/2019
10/2019
11/2019
12/2019
13/2019
1/2020
2/2020
3/2020
4/2020
5/2020
6/2020
7/2020
8/2020
9/2020
10/2020
11/2020
 

 

 

MBLEDHJA E 45-TË E KËSHILLIT
TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

AKTVENDIM PËR KONVOKIMIN E MBLEDHJES SË 45-TË, TË KËSHILLIT TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

 

RENDI I DITËS:
- Konstatimi i dorëheqjes së antarit të Këshillit të Komunës së Kërçovës Ardita Dani
1. Propozim Vendim për ndryshim dhe plotësim të shpërndarjes së mjeteve në Buxhetin e Komunës së Kërçovës për vitin 2021.
2. Propozim Vendim për ndryshim dhe plotësim të Vendimit për realizim të Buxhetit të Komunës së Kërçovës për vitin 2021.
3. Propozim Kalendari buxhetor për vitin 2021.
4. Propozim Vendim për përcaktimin e vlerës së pikës të nënpunësve administrativ në Komnën e Kërçovës.
5. Propozim Vendim për kryerje e shlyerjes përfundimtare të taksës komunale (firmarina).
6. Propozim Vendim për ndryshim dhe plotësim të Vendimit për kryerjen e shlyerjes përfundimtare të taksës komunale për firmarinë të liruara për shkak të granteve të fituara.
7. Propozim Vendim për kryerjen e shlyerjes përfundimtare për tatim në pronë.
8. Propozim Vendim për miratimin e Raportit për lirimin e taksës komunale për firma,respektivisht titull të hapsirës afariste së subjekteve hotelierike për vitin 2020, si përkrhajke financiare për zbutjen e pasojave ekonomike nga pandema Kovid 19.
9. Propozim Vendim për përcaktimin e tarifës për furnizim me ujë për pije ose ujësjellës në NP “Komunalec” Kërçovë, për periudhën e rregulluar 2021-2023.
10. Propozim Vendim për përcaktimin e tarifës për mbledhjen e ujrave të zeza urbane të NP “Komunalec” Kërçovë, për periudhën e rregulluar 2021-2023.
11. Propozim Vendim pët përcaktimin e tarifës për pastrimin e ujrave të zeza të NP “Komunalec” Kërçovë, për periudhën e rregulluar 2021-2023.
12. Propozim Vendim me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim i dokumentacionit urbanistik për fsh.Sërbjan PK.392/3 Kërçovë, për shkakë të përfshirjes së objektit pa leje.
13. Propozim Vendim me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim i dokumentacionit urbanistik për fsh.Dërgovë PK.956 Kërçovë, për shkakë të përfshirjes së objektit pa leje.
14. Propozim Vendim me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim i dokumentacionit urbanistik për fsh.Dërgovë PK.524 Kërçovë, për shkakë të përfshirjes së objektit pa leje.
15. Propozim Vendim me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim i dokumentacionit urbanistik për fsh.Kollarë Kërçovë, për shkak të përfshirjes së objektit pa leje.
16. Propozim Vendim me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim i dokumentacionit urbanistik për fsh.Dushogubicë PK.1159/ dhe PK.1159/2 Kërçovë, për shkak të përfshirjes së objektit pa leje.
17. Propozim Vendim me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim i Planit Gjeneral Urbanistik për qytetin e Kërçovës, Komuna e Kërçovës në PK.3058.
18. Propozim Vendim me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim i dokumentacionit urbanistik për zgjerim të përfshirjes së planit në qytetin e Kërçovës PK.6705/1.
19. Propozim Vendim me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim i dokumentacionit urbanistik për fsh.Klenoec PK.674 Kërçovë, për shkakë të përfshirjes së objektit pa leje.
20. Propozim Program për financimin e aktiviteteve nga lëmia e kulturës, nga interesi i Komunës së Kërçovës, dhe përkrahje shoqatave të qytetarëve për vitin 2021.

Nr. 08-393/1
Dt. 18.02.202a
K ë r ç o v ë

Këshilli i Komunës së Kërçovës Kryetar,
Aqif Mehdiu d. v.

Arkiva e mbledhjeve
të Këshillit
Mbledhja e 1
Mbledhja e 2
Mbledhja e 3
Mbledhja e 4
Mbledhja e 5
Mbledhja e 6
Mbledhja e 7
Mbledhja e 8
Mbledhja e 9
Mbledhja e 10
Mbledhja e 11
Mbledhja e 12
Mbledhja e 13
Mbledhja e 14
Mbledhja e 15
Mbledhja e 16
Mbledhja e 17
Mbledhja e 18
Mbledhja e 19
Mbledhja e 20
Mbledhja e 21
Mbledhja e 22
Mbledhja e 23
Mbledhja e 24
Mbledhja e 25
Mbledhja e 26
Mbledhja e 27
Mbledhja e 28
Mbledhja e 29
Mbledhja e 30
Mbledhja e 31
Mbledhja e 32
Mbledhja e 33
Mbledhja e 34
Mbledhja e 35
Mbledhja e 36
Mbledhja e 37
Mbledhja e 38
Mbledhja e 39
Mbledhja e 40
Mbledhja e 41
Mbledhja e 42
Mbledhja e 43
Mbledhja e 44
Mbledhja e 45
 
 
 

Copyright 2020 . All Rights Reserved