СОВЕТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО
Службени гласници на Општина Кичево
12/2017
13/2017
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018
7/2018
8/2018
9/2018
10/2018
11/2018
12/2018
13/2018
1/2019
2/2019
3/2019
4/2019
5/2019
6/2019
7/2019
8/2019
9/2019
10/2019
11/2019
12/2019
13/2019
1/2020
2/2020
3/2020
4/2020
5/2020
6/2020
7/2020
8/2020
9/2020
10/2020
11/2020
 

 

 

45 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО


РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 45-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО

 

ДНЕВЕН РЕД:
- Констатирање оставка од членот на Совет на Општина Кичево Ардита Дани.
1. Предлог Одлука за измена и дополна на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Кичево за 2021 година.
2. Предлог Одлука за измена и дополна на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Кичево за 2021 година.
3. Предлог Буџетски календар за 2021 година.
4. Предлог Одлука за утврдување на вредноста на бодот на административните службеници во Општина Кичево.
5. Предлог Одлука за вршење на траен отпис на комунална такса (фирмарина)
- Листа
6. Предлог Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за вршење на траен отпис на комунална такса за фирмарина ослободени поради добиени грантови.
- Листа
7. Предлог Одлука за вршење траен отпис за данок на имот.
- Листа
8. Предлог Одлука за Усвојување на Извештајот за ослободување на комунална такса за фирма односно назив на деловна просторија на угостителските субјекти за 2020, како финансиска подршка за ублажување на економскит последици од пандемијата Ковид 19.
9. Предлог Одлука за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП„Комуналец“ Кичево, за регулиран период 2021 -2023.
10. Предлог Одлука за утврдување на тарифа за собирање на урбани отпадни води на ЈП„Комуналец“ Кичево, за регулиран период 2021 -2023.
11. Предлог Одлука за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈП „Кoмуналец“ Кичево, за регулиран период 2021 -2023.
12. Предлог Одлука со која се утвдува дека се донесува измена на урбанистичка документација за с. Србјани КП.392/3 Кичево, заради вклопување на бесправен објект.
13. Предлог Одлука со која се утвдува дека се донесува измена на урбанистичка документација за с. Другово КП. 956 Кичево, заради вклопување на бесправен објект.
14. Предлог Одлука со која се утвдува дека се донесува измена на урбанистичка документација за с. Другово КП. 524 Кичево, заради вклопување на бесправен објект.
15. Предлог Одлука со која се утвдува дека се донесува измена на урбанистичка документација за с. Колари Кичево, заради вклопување на бесправен објект.
16. Предлог Одлука со која се утвдува дека се донесува измена на урбанистичка документација за с. Душогубица КП. 1159/1 и КП. 1159/2 Кичево, заради вклопување на бесправен објект.
17. Предлог Одлука со која се утвдува дека се донесува измена на Генерален урбанистички план на град Кичево, Општина Кичево на КП. 3058.
18. Предлог Одлука со која се утвдува дека се донесува измена на урбанистичка документација за проширување на плански опфат на град Кичево КП. 6705/1.
19. Предлог Одлука со која се утвдува дека се донесува измена на урбанистичка документација за с. Кленоец КП. 674 Кичево, заради вклопување на бесправен објект.
20. Предлог Програма за финансирање на активностите од областа на културата од интрес на Општина Кичево, и поддршка на здруженија на грѓаните за 2021 година.

Бр. 08-393/1
18.02.2021 годинa
К и ч е в о

Совет на Општина Кичево Претседател,
Аќиф Меxдиу с. р.

Архива на седници на Советот
1 седница
2 седница
3 седница
4 седница
5 седница
6 седница
7 седница
8 седница
9 седница
10 седница
11 седница
12 седница
13 седница
14 седница
15 седница
16 седница
17 седница
18 седница
19 седница
20 седница
21 седница
22 седница
23 седница
24 седница
25 седница
26 седница
27 седница
29 седница
30 седница
31 седница
32 седница
33 седница
34 седница
35 седница
36 седница
37 седница
38 седница
39 седница
40 седница
41 седница
42 седница
43 седница
44 седница
45 седница
 
 
 

Copyright © 2020 Општина Кичево. All Rights Reserved