KËSHILLI I KOMUNËS SË KËRÇOVËS
Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës
12/2017
13/2017
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018
7/2018
8/2018
9/2018
10/2018
11/2018
12/2018
13/2018
1/2019
2/2019
3/2019
4/2019
5/2019
6/2019
7/2019
8/2019
9/2019
10/2019
11/2019
12/2019
13/2019
1/2020
2/2020
3/2020
4/2020
5/2020
6/2020
7/2020
8/2020
9/2020
10/2020
11/2020
 

 

 

MBLEDHJA E 44-TË E KËSHILLIT
TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

AKTVENDIM PËR KONVOKIMIN E MBLEDHJES SË 44-TË, TË KËSHILLIT TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

 

RENDI I DITËS:
1. Propozim Programi për aktivitetet e Komunës së Kërçovës në lëminë e sportit dhe rekreimit për vitin 2021.
2. Propozim Programi për aktivitetet e Komunës së Kërçovës në lëminë e mbrojtjes sociale dhe mbrojtje së fëmijëve gjatë vitit 2021.
3. Propozim Program vjetorë për mbështetje të zhvillimit ekonomik lokal në Komunën e Kërçovës për vitin 2021.
4. Propozim Plani operativ dhe programi për dezinfektim preventiv, dezinsektim dhe deratizim për vitin 2021.
5. Propozim Program për aktivitetet në lëminë e menaxhimit me mjedisin jetsorë në Komunë e Kërçovës për vitin 2021.
6. Propozim Plan dhe Program për zgjidhjen e problemit me kafshët endacak në rajonin e Komunës së Kërçovës për vitin 2021.
7. Propozim Vendim për miratimin e rregllores për ndryshim dhe plotësim të rregullores për sistematizim të vendeve të punës në IPK – Çerdhja e fëmijëve “Ollga Miceska” Kërçovë.
8. Propozim Program për punë dhe zhvillim të NP “Komnalec” Kërçovë për vitin 2021.
9. Propozim Vendim për sjelljen e Programit për menaxhim me mbeturinat në teritorin e Komunës së Kërçovës për vitin 2021.
10. Propozim Program për realizimin e punëve për mirmbajtjen e pastërtisë publike për vitin 2021.
11. Propozim Vendim statutar për ndryshim të Statutit të NP “Komunalec” Kërçovë.
12. Propozim Vendim pët lirim nga pagesa e kompenzimit për rregullimin komunal për ndërtimin e banesave sociale.
13. Propozime nga Komisioni për çështje mandatare zgjedhje dhe emrime.

Nr. 08-155/1
Dt. 21.01.202a
K ë r ç o v ë

Këshilli i Komunës së Kërçovës Kryetar,
Aqif Mehdiu d. v.

Arkiva e mbledhjeve
të Këshillit
Mbledhja e 1
Mbledhja e 2
Mbledhja e 3
Mbledhja e 4
Mbledhja e 5
Mbledhja e 6
Mbledhja e 7
Mbledhja e 8
Mbledhja e 9
Mbledhja e 10
Mbledhja e 11
Mbledhja e 12
Mbledhja e 13
Mbledhja e 14
Mbledhja e 15
Mbledhja e 16
Mbledhja e 17
Mbledhja e 18
Mbledhja e 19
Mbledhja e 20
Mbledhja e 21
Mbledhja e 22
Mbledhja e 23
Mbledhja e 24
Mbledhja e 25
Mbledhja e 26
Mbledhja e 27
Mbledhja e 28
Mbledhja e 29
Mbledhja e 30
Mbledhja e 31
Mbledhja e 32
Mbledhja e 33
Mbledhja e 34
Mbledhja e 35
Mbledhja e 36
Mbledhja e 37
Mbledhja e 38
Mbledhja e 39
Mbledhja e 40
Mbledhja e 41
Mbledhja e 42
Mbledhja e 43
Mbledhja e 44
 
 
 

Copyright 2020 . All Rights Reserved