СОВЕТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО
Службени гласници на Општина Кичево
12/2017
13/2017
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018
7/2018
8/2018
9/2018
10/2018
11/2018
12/2018
13/2018
1/2019
2/2019
3/2019
4/2019
5/2019
6/2019
7/2019
8/2019
9/2019
10/2019
11/2019
12/2019
13/2019
1/2020
2/2020
3/2020
4/2020
5/2020
6/2020
7/2020
8/2020
9/2020
10/2020
11/2020
 

 

 

44 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО


РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 44-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО

 

ДНЕВЕН РЕД:
1. Предлог Програма за активностите на Општина Кичево од областа на спортот и рекреацијата во 2021 година.
2. Предлог Програма за активностите на Општина Кичево од областа на социјалната заштита и заштита на децата во текот на 2021 година.
3. Предлог Годишната програма за подршка на локален економски развој на Општина Кичево за 2021 година.
4. Предлог Оперативен план и програма за превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација за 2021 година.
5. Предлог Програма и активности во областа на управување со животна средина во Општина Кичево за 2021 година.
6. Предлог План и Програма за решавање на проблемот со бездомни животни на подрачјето на Општина Кичево за 2021 година.
7. Предлог Одлука за усвојување на правилникот за изменување и дополнување на правилникот за систематизација на работни места во ЈОУ – Детска градинка „Олга Мицеска“ Кичево.
8. Предлог Програма за работа и развој на ЈП „Комуналец“ Кичево за 2021 година.
9. Предлог Одлука за донесување Програма за управување со отпад на територијата на Општина Кичево за 2021 година.
10. Предлог Програма за вршење на работите за одржување на јавна чистота за 2021.
11. Предлог Статутарна одлука за измена на Статутот на ЈП „Комуналец“ Кичево.
12. Предлог Одлука за ослободување од надоместок за комунално уредување за градба на социјални станови.
13. Предлози на Комисијата за мандатни прашања избор и именувања.

Бр. 08-155/1
21.01.2021 годинa
К и ч е в о

Совет на Општина Кичево Претседател,
Аќиф Меxдиу с. р.

Архива на седници на Советот
1 седница
2 седница
3 седница
4 седница
5 седница
6 седница
7 седница
8 седница
9 седница
10 седница
11 седница
12 седница
13 седница
14 седница
15 седница
16 седница
17 седница
18 седница
19 седница
20 седница
21 седница
22 седница
23 седница
24 седница
25 седница
26 седница
27 седница
29 седница
30 седница
31 седница
32 седница
33 седница
34 седница
35 седница
36 седница
37 седница
38 седница
39 седница
40 седница
41 седница
42 седница
43 седница
44 седница
 
 
 

Copyright © 2020 Општина Кичево. All Rights Reserved