СОВЕТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО
Службени гласници на Општина Кичево
12/2017
13/2017
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018
7/2018
8/2018
9/2018
10/2018
11/2018
12/2018
13/2018
1/2019
2/2019
3/2019
4/2019
5/2019
6/2019
7/2019
8/2019
9/2019
10/2019
11/2019
12/2019
13/2019
1/2020
2/2020
3/2020
4/2020
5/2020
6/2020
7/2020
8/2020
9/2020
10/2020
11/2020
 

 

 

43 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО


РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 43-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО

 

ДНЕВЕН РЕД:
1. Верификација на мандат на член на Советот на Општина Кичево.
2. Потпишување на свечена изјава.
3. Предлог Развоен План за реконструкција на училишта.
4. Предлог Развоен План за изградба на капела кај православните гробишта.
5. Предлог Буџет на Општина Кичево за 2021 година.
6. Предлог Одлука за извршување на Буџетот на Општина Кичево за 2021 година.
7. Предлог Одлука за финансиско учество.
8. Усвојување на Статутот на ЦОУ “Ѓерѓ Кастриоти Скендербег“ село Србица Кичево
9. Усвојување на Годишни финансиски планови за 2021 година:
- ОСУ „Дрита“ Кичево.
- ОСУ „Мирко Милески“ Кичево
- ОУ „Санде Штерјоски“ Кичево
- ОУ „Д-р Владимир Полежиноски“
- ОУ „Кузман Јосифоски Питу“
- ОУ „Реџо Рушит Зајази“ Зајас
- ОУ „Наим Фрашери“ с Јагол Доленци
- ОУ „Ѓ. К.Скендербег“ Србица
- ОУ „Милто Гура“ Стрелци
- ОУ „Фаик Коница“ Грешница
- ОУ „Христо Узунов“ Другово
- ЈОУ ДГ „Олга Мицеска“ Кичево
- ОУ РУ „Крсте Мисирков“ Кичево
10. Предлог Одлука за давање согласност за утврдување коефициент и вредност на коефициентот за пресметување на платата на Директорот во ОУ РК „Крсте Мисирков“ Кичево.
11. Предлог Програма за уредување на градежно земјиште за просторот на Општина Кичево за 2021 година.
12. Разгледување на Барања.

Бр. 08-2882/1
21.12.2020 годинa
К и ч е в о

Совет на Општина Кичево Претседател,
Аќиф Меxдиу с. р.

Архива на седници на Советот
1 седница
2 седница
3 седница
4 седница
5 седница
6 седница
7 седница
8 седница
9 седница
10 седница
11 седница
12 седница
13 седница
14 седница
15 седница
16 седница
17 седница
18 седница
19 седница
20 седница
21 седница
22 седница
23 седница
24 седница
25 седница
26 седница
27 седница
29 седница
30 седница
31 седница
32 седница
33 седница
34 седница
35 седница
36 седница
37 седница
38 седница
39 седница
40 седница
41 седница
42 седница
43 седница
 
 
 

Copyright © 2020 Општина Кичево. All Rights Reserved