KËSHILLI I KOMUNËS SË KËRÇOVËS
Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës
12/2017
13/2017
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018
7/2018
8/2018
9/2018
10/2018
11/2018
12/2018
13/2018
1/2019
2/2019
3/2019
4/2019
5/2019
6/2019
7/2019
8/2019
9/2019
10/2019
11/2019
12/2019
13/2019
1/2020
2/2020
3/2020
4/2020
5/2020
6/2020
7/2020
8/2020
9/2020
10/2020
11/2020
 

 

 

MBLEDHJA E 42-TË E KËSHILLIT
TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

AKTVENDIM PËR KONVOKIMIN E MBLEDHJES SË 42-TË, TË KËSHILLIT TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

 

RENDI I DITËS:
1. Propozim nga Komisioni për çështje mandatare, zgjedhje dhe emrime.
2. Propozim Rregullore për metodologjinë për përcaktimin e kritereve për shpërndarjen e blok dotacioneve të parapara për shkollat fillore në rajonin e Komunës së Kërçovës.
3. Propozim Rregullore për metodologjinë për përcaktimin e kritereve për shpërndarjen e blok dotacioneve të parapara për shkollat e mesme në rajonin e Komunës së Kërçovës.
4. Planet vjetore për punësim të:
- SHFQ”Hristo Uzunov” .Dërgovë,
- SHFQ ”Kuzman Josifoski Pitu” Kërçovë
5. Propozm Vendim  fillimin e procedurës për hartimin e ndryshimit dhe plotesimit te PDUsë për lagjen “KUTLABICA-2” NJU “G”, Blloku “G9”– pjesë, Komuna e Kërçovës.
6. Miratimi i Raportit – Elaborat për vlersimin e dëmit nga fatkqesitë natyrore- tërmet.
7. Propozim Vendim për ndryshim dhe plotësim të Statutit të Institucionit Komunal Universiteti i Punëtorve “Krste Misirkov” Kërçovë.
8. Propozim Program për punë  të Institucionit Komunal Universiteti i Punëtorve “Krste Misirkov” Kërçovë.

Nr. 08-2754/1
Dt. 07.12.2020
K ë r ç o v ë

Këshilli i Komunës së Kërçovës Kryetar,
Aqif Mehdiu d. v.

Arkiva e mbledhjeve
të Këshillit
Mbledhja e 1
Mbledhja e 2
Mbledhja e 3
Mbledhja e 4
Mbledhja e 5
Mbledhja e 6
Mbledhja e 7
Mbledhja e 8
Mbledhja e 9
Mbledhja e 10
Mbledhja e 11
Mbledhja e 12
Mbledhja e 13
Mbledhja e 14
Mbledhja e 15
Mbledhja e 16
Mbledhja e 17
Mbledhja e 18
Mbledhja e 19
Mbledhja e 20
Mbledhja e 21
Mbledhja e 22
Mbledhja e 23
Mbledhja e 24
Mbledhja e 25
Mbledhja e 26
Mbledhja e 27
Mbledhja e 28
Mbledhja e 29
Mbledhja e 30
Mbledhja e 31
Mbledhja e 32
Mbledhja e 33
Mbledhja e 34
Mbledhja e 35
Mbledhja e 36
Mbledhja e 37
Mbledhja e 38
Mbledhja e 39
Mbledhja e 40
Mbledhja e 41
Mbledhja e 42
 
 
 

Copyright 2020 . All Rights Reserved