СОВЕТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО
Службени гласници на Општина Кичево
12/2017
13/2017
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018
7/2018
8/2018
9/2018
10/2018
11/2018
12/2018
13/2018
1/2019
2/2019
3/2019
4/2019
5/2019
6/2019
7/2019
8/2019
9/2019
10/2019
11/2019
12/2019
13/2019
1/2020
2/2020
3/2020
4/2020
5/2020
6/2020
7/2020
8/2020
9/2020
10/2020
11/2020
 

 

 

42 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО


РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 42-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО

 

ДНЕВЕН РЕД:
1. Предлог  од Комисијата за мандатни прашања, избор и именувања.
2. Предлог Правилник за методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотацијата наменета за основните училишта на подрачјето на Општина Кичево.
3. Предлог Правилник за методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотацијата наменета за општинските средни училишта на подрачјето на Општина Кичево.
4. Годишни планови за вработување на  
- ЦОУ „Христо Узунов“ Другово.
- ЦОУ  „Кузман Јосифоски Питу “ Кичево.
5. Предлог Одлука за отпочнување постапка за  изработка на измена и дополна на ДУП за нас. “КУТЛАБИЦА-2“ УЕ “Г“, Блок “Г9“– дел , Општина Кичево.
6. Усвојување на Извештај – Елаботат за процена на штета од елементарни непогоди – земјотрес.
7. Предлог одлука за изменување и дополнување на Статутот  на Општинска установа работнички универзитет „Крсте Мисирков“ Кичево.
8. Предлог Програма за работа  на Општинска установа работнички универзитет „Крсте Мисирков“ Кичево.

Бр. 08-2754/1
07.12.2020 годинa
К и ч е в о

Совет на Општина Кичево Претседател,
Аќиф Меxдиу с. р.

Архива на седници на Советот
1 седница
2 седница
3 седница
4 седница
5 седница
6 седница
7 седница
8 седница
9 седница
10 седница
11 седница
12 седница
13 седница
14 седница
15 седница
16 седница
17 седница
18 седница
19 седница
20 седница
21 седница
22 седница
23 седница
24 седница
25 седница
26 седница
27 седница
29 седница
30 седница
31 седница
32 седница
33 седница
34 седница
35 седница
36 седница
37 седница
38 седница
39 седница
40 седница
41 седница
42 седница
 
 
 

Copyright © 2020 Општина Кичево. All Rights Reserved