KËSHILLI I KOMUNËS SË KËRÇOVËS
Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës
12/2017
13/2017
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018
7/2018
8/2018
9/2018
10/2018
11/2018
12/2018
13/2018
1/2019
2/2019
3/2019
4/2019
5/2019
6/2019
7/2019
8/2019
9/2019
10/2019
11/2019
12/2019
13/2019
1/2020
2/2020
3/2020
4/2020
5/2020
6/2020
7/2020
 

 

 

MBLEDHJA E 41-TË E KËSHILLIT
TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

AKTVENDIM PËR KONVOKIMIN E MBLEDHJES SË 41-TË, TË KËSHILLIT TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

 

RENDI I DITËS:
1. Propozim Vendim për ndryshim dhe plotësim të Buxhetit të Komunës së Kërçovës për vitin 2020 (rebalans).
2. Raport kuartal për realizimin e Buxhetit të Komunës së Kërçovës për periudhën raportuese prej 01.01.2020 deri 30.09.3030(kuartali 3).
3. Propozim Plan dhe Program për zhvillim për investime kapitale për rregullimin e tokës ndërtimore/Rregllimin e shtretërve të lumenjëve.
4. Propozim Plan dhe Program për zhvillim për invstime kapitale për rregullimin e tokës ndërtimore/Rregullimin e zonës industriale.
5. Propozim Plan dhe Program për zhvillim për përmisimin e objekteve sportive.
6. Propozim Plan dhe Program për zhvillim për ndërtim dhe rekonstruim të rrugëve lokale në mjediset urbane.
7. Propozim Plan dhe Program për zhvillim për ndërtim dhe rekonstruim të rrugëve lokale në mjediset rurale.
8. Propozim Plan dhe Program për zhvillim për Ndriçim/Zgjerim dhe mirëmbajtje të Ndriçimit Publik.
9. Propozim Plan dhe Program për zhvillim për Sitsemet e Ujësjellësit/ndërtim dhe rekonstruim të ujësjellsit.
10. Propozim Vendim për miratimin e raportit tremujorë për punën financiare të NP “Komunalec” Kërçovë për periudhën 01.01.2020 deri në 30.09.2020.
11. Propozim Vendim për përcaktimin e tarifës për furnizim me ujë për pije ose ujësjellës në NP “Komunalec” Kërçovë, për periudhën e rregulluar 2021-2023.
- Cmimore
12. Propozim Vendim për përcaktimin e tarifës për mbledhjen e ujrave të zeza urbane të NP “Komunalec” Kërçovë, për periudhën e rregulluar 2021-2023.
- Cmimore
13. Propozim Vendim pët përcaktimin e tarifës për pastrimin e ujrave të zeza të NP “Komunalec” Kërçovë, për periudhën e rregulluar 2021-2023.
- Cmimore
14. Shqyrtimi i kërkesave.

Nr. 08-2506/1
Dt. 05.11.2020
K ë r ç o v ë

Këshilli i Komunës së Kërçovës Kryetar,
Aqif Mehdiu d. v.

Arkiva e mbledhjeve
të Këshillit
Mbledhja e 1
Mbledhja e 2
Mbledhja e 3
Mbledhja e 4
Mbledhja e 5
Mbledhja e 6
Mbledhja e 7
Mbledhja e 8
Mbledhja e 9
Mbledhja e 10
Mbledhja e 11
Mbledhja e 12
Mbledhja e 13
Mbledhja e 14
Mbledhja e 15
Mbledhja e 16
Mbledhja e 17
Mbledhja e 18
Mbledhja e 19
Mbledhja e 20
Mbledhja e 21
Mbledhja e 22
Mbledhja e 23
Mbledhja e 24
Mbledhja e 25
Mbledhja e 26
Mbledhja e 27
Mbledhja e 28
Mbledhja e 29
Mbledhja e 30
Mbledhja e 31
Mbledhja e 32
Mbledhja e 33
Mbledhja e 34
Mbledhja e 35
Mbledhja e 36
Mbledhja e 37
Mbledhja e 38
Mbledhja e 39
Mbledhja e 40
Mbledhja e 41
 
 
 

Copyright 2020 . All Rights Reserved