СОВЕТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО
Службени гласници на Општина Кичево
12/2017
13/2017
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018
7/2018
8/2018
9/2018
10/2018
11/2018
12/2018
13/2018
1/2019
2/2019
3/2019
4/2019
5/2019
6/2019
7/2019
8/2019
9/2019
10/2019
11/2019
12/2019
13/2019
1/2020
2/2020
3/2020
4/2020
5/2020
6/2020
7/2020
 

 

 

41 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО


РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 41-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО

 

ДНЕВЕН РЕД:
1. Предлог Одлука за измена и дополна на Буџетот на Општина Кичево за 2020 година (ребаланс).
2. Квартални извештаи за извршување на Буџетот на Општина Кичево за извештајниот период од 01.01.2020 до 30.09.2020 година (квартал 3).
3. Предлог План и Програма за развој за капитални ивестици за регулирање на градежно земјиште/Уредување на речни корита.
4. Предлог План и Програма за развој за капитални ивестици за регулирање на градежно земјиште/регулирање на индустриска зона.
5. Предлог План и Програма за развој за подобрување на спортските објекти.
6. Предлог План и Програма за развој за изградба и реконструкција на локални патишта во урбани средии.
7. Предлог План и Програма за развој за изградба и реконструкција на локални патишта во рурални средини.
8. Предлог План и Програма за развој за Осветлување/ Проширување и одржување на Јавно Осветлување.
9. Предлог План и Програма за развој за Водоводи системи/изградба и реконструкција на водоснабдување.
10. Предлог Одлука за усвојување на тримесечен извештај за финансиско работење на ЈП „Комуналец“ Кичево за периодот 01.01.2020 до 30.09.2020 година.
11. Предлог Одлука за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП„Комуналец“ Кичево, за регулиран период 2021 -2023.
- Ценовник
12. Предлог Одлука за утврдување на тарифа за собирање на урбани отпадни води на ЈП„Комуналец“ Кичево, за регулиран период 2021 -2023.
- Ценовник
13. Предлог Одлука за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈП „Кoмуналец“ Кичево, за регулиран период 2021 -2023.
- Ценовник
14. Разгледување на барања.

Бр. 08-2506/1
05.11.2020 годинa
К и ч е в о

Совет на Општина Кичево Претседател,
Аќиф Меxдиу с. р.

Архива на седници на Советот
1 седница
2 седница
3 седница
4 седница
5 седница
6 седница
7 седница
8 седница
9 седница
10 седница
11 седница
12 седница
13 седница
14 седница
15 седница
16 седница
17 седница
18 седница
19 седница
20 седница
21 седница
22 седница
23 седница
24 седница
25 седница
26 седница
27 седница
29 седница
30 седница
31 седница
32 седница
33 седница
34 седница
35 седница
36 седница
37 седница
38 седница
39 седница
40 седница
41 седница
 
 
 

Copyright © 2020 Општина Кичево. All Rights Reserved