KËSHILLI I KOMUNËS SË KËRÇOVËS
Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës
12/2017
13/2017
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018
7/2018
8/2018
9/2018
10/2018
11/2018
12/2018
13/2018
1/2019
2/2019
3/2019
4/2019
5/2019
6/2019
7/2019
8/2019
9/2019
10/2019
11/2019
12/2019
13/2019
1/2020
2/2020
3/2020
4/2020
5/2020
6/2020
7/2020
 

 

 

MBLEDHJA E 40-TË E KËSHILLIT
TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

AKTVENDIM PËR KONVOKIMIN E MBLEDHJES SË 40-TË, TË KËSHILLIT TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

 

RENDI I DITËS:
1. Propozim Vendim për plotësim të Planit për mbrojtje dhe shpëtim nga fatkeqësit natyrore dhe fatkeqësit tjera në rajonin e Komunës së Kërçovës.
2. Propozim Vendim për sjelljen e Propozimit për përmisim të gabimit teknik në pjesën tabelare nga plani urbanistik:Ndryshime dhe plotësime nga PDU për pjesë ZB “Kalendarica - 1” Bloku Urban “A”, në Komunën e Kërçovës me periudhë plani 2005-2010.
3. Propozim Vendim për ndryshim të Vendimit për fillimine procedurës për hartim të ndryshimit dhe plotësimit të PDU-së për lagjen “Deveana” NJU “D”, Blok “D5” – pjesë, Komuna e Kërçovës.
4. Propozim Vendim me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim të Planit Gjeneral Urbanistik për qytetin e Kërçovës, për shkak të përfshirjes së objektit pa leje në PK nr. 4772/9 KK Kërçovë 9.
5. Propozim Vendim me të cilin përcaktohet se do të sillet Dokumnetacion i Planifikuar Urbanistik pët zgjerimin e përfshirjes së planit të qytetit të Kërçovës.
6. Shqyrtimi i Kërkesave.

Nr. 08-2325/1
Dt. 19.10.2020
K ë r ç o v ë

Këshilli i Komunës së Kërçovës Kryetar,
Aqif Mehdiu d. v.

Arkiva e mbledhjeve
të Këshillit
Mbledhja e 1
Mbledhja e 2
Mbledhja e 3
Mbledhja e 4
Mbledhja e 5
Mbledhja e 6
Mbledhja e 7
Mbledhja e 8
Mbledhja e 9
Mbledhja e 10
Mbledhja e 11
Mbledhja e 12
Mbledhja e 13
Mbledhja e 14
Mbledhja e 15
Mbledhja e 16
Mbledhja e 17
Mbledhja e 18
Mbledhja e 19
Mbledhja e 20
Mbledhja e 21
Mbledhja e 22
Mbledhja e 23
Mbledhja e 24
Mbledhja e 25
Mbledhja e 26
Mbledhja e 27
Mbledhja e 28
Mbledhja e 29
Mbledhja e 30
Mbledhja e 31
Mbledhja e 32
Mbledhja e 33
Mbledhja e 34
Mbledhja e 35
Mbledhja e 36
Mbledhja e 37
Mbledhja e 38
Mbledhja e 39
Mbledhja e 40
 
 
 

Copyright 2020 . All Rights Reserved