СОВЕТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО
Службени гласници на Општина Кичево
12/2017
13/2017
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018
7/2018
8/2018
9/2018
10/2018
11/2018
12/2018
13/2018
1/2019
2/2019
3/2019
4/2019
5/2019
6/2019
7/2019
8/2019
9/2019
10/2019
11/2019
12/2019
13/2019
1/2020
2/2020
3/2020
4/2020
5/2020
6/2020
7/2020
 

 

 

40 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО


РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 40-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО

 

ДНЕВЕН РЕД:
1. Предлог Одлука за дополна на Планот за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи на подрачјето на општина Кичево.
2. Преглог Одлука за донесување на Предлог за техничка исправка на техничка грешка во табеларниот дел од урбанистичкиот план: Измени и дополнување на ДУП за дел од СЗ „Календарица-1“ Урбан Блок „А“ во Општина Кичево со плански период 2005 - 2010.
3. Предлог Одлука за измена на Одлуката за отпочнување постапка за изработка на измена и дополна на ДУП за населба „Девеана“ УЕ „Д“, Блок „Д5“ – дел, Општина Кичево.
4. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на Генерален урбанистички план за град Кичево, заради вклопување на бесправен објект на КП бр. 4772/9 КО Кичево 9.
5. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе Урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат на град Кичево.
6. Разгледување на барања.

Бр. 08-2325/1
19.10.2020 годинa
К и ч е в о

Совет на Општина Кичево Претседател,
Аќиф Меxдиу с. р.

Архива на седници на Советот
1 седница
2 седница
3 седница
4 седница
5 седница
6 седница
7 седница
8 седница
9 седница
10 седница
11 седница
12 седница
13 седница
14 седница
15 седница
16 седница
17 седница
18 седница
19 седница
20 седница
21 седница
22 седница
23 седница
24 седница
25 седница
26 седница
27 седница
29 седница
30 седница
31 седница
32 седница
33 седница
34 седница
35 седница
36 седница
37 седница
38 седница
39 седница
40 седница
 
 
 

Copyright © 2020 Општина Кичево. All Rights Reserved