KËSHILLI I KOMUNËS SË KËRÇOVËS
Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës
12/2017
13/2017

 

 

MBLEDHJA E 4-TË E KËSHILLIT
TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

AKTVENDIM PËR KONVOKIMIN E MBLEDHJES SË 4-TË, TË KËSHILLIT TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

- Miratimi i Procesverbalit nga mbledhja e 3-të e Këshillit të Komunës së Kërçovës, nga dt. 21.12.2017.

RENDI I DITËS:
1. Propozimkalendari buxhetor i Komunës së Kërçovës për vitin 2018.
2. Propozimvendimi për përcaktimin e vlerës së pikës për rrogat e nëpunësve shtetëror për vitin 2018.
3. Propozimvendimi për përcaktimin e vlerës së pikës për përllogaritjen e rrogës në NP “Komunalec” Kërçovë.
4. Propozim për përcaktimin e kompensimit për anëtarët e Bordit drejtues dhe Bordit për kontroll të punës materiale-financiare në NP “Komunalec” Kërçovë.
5. Propozimprogrami për punë dhe zhvillim i NP “Komunalec” Kërçovë për vitin 2018.
6. Propozimprogrami për menaxhimin me mbeturinat komunale për vitin 2018.
7. Propozimprogrami për kryerjen e punëve për mirëmbajtjen e pastërtisë publike në rajonin e Komunës së Kërçovës për vitin 2018.
8. Propozimvendimi me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim në  dokumentacionin  urbanistik  për vendbanimin Strellcë, në PK nr. 211/2, KK Strellcë, Komuna e Kërçovës.
9. Propozimvendimi me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim në dokumentacionin urbanistik për vendbanimin Strellcë, në PK nr.211/3, KK Strellcë, Komuna e Kërçovës.
10. Propozimvendimi me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim në dokumentacionin urbanistik për fshatin Dolenc të Manastirit, PK nr.401, KK Dolenc i Manastirit, Komuna e Kërçovës.
11. Propozimvendimi me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim në Planin detal urbanistik për lagjen “Kutllabica-2” Kërçovë, për shkak të përfshirjes së objektit pa leje.
12. Propozimvendimi për inicimin e procedurës për përgatitjen e ndryshimit dhe plotësimit të PDU-së për lagjen “Nënkrushinë” – pjesa e tretë, NJU “Z”, Blloku “Z 8” – pjesa e 2-të, Komuna e Kërçovës.

 

Arkiva e mbledhjeve
të Këshillit
Mbledhja e 1
Mbledhja e 2
Mbledhja e 3
Mbledhja e 4
Mbledhja e 5
Mbledhja e 6
Mbledhja e 7
Mbledhja e 8
Mbledhja e 9
Mbledhja e 10
Mbledhja e 11
Mbledhja e 12
Mbledhja e 13
Mbledhja e 14
Mbledhja e 15
Mbledhja e 16
Mbledhja e 17
Mbledhja e 18
Mbledhja e 19
Mbledhja e 20
Mbledhja e 21
Mbledhja e 22
Mbledhja e 23
 
 
 

Copyright 2018 . All Rights Reserved