СОВЕТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО
Службени гласници на Општина Кичево
12/2017
13/2017

 

 

4 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО


РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 4-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО

- Усвојување на Записникот од 3-та седница на Совет на Општина Кичево од 21.12.2017 година година.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Предлог Буџетски календар на Општина Кичево за 2018 година.
2. Предлог Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2018 година.
3. Предлог Одлука за утврдување вредноста на бод за пресметка на плата  во ЈП „Комуналец“ Кичево.
4. Предлог за утврдување надоместок за членовите  на Управниот и Одборот за контрола на материјално – финансиско работење во ЈП „Комуналец“ Кичево.
5. Предлог Програма за работа и развој на ЈП„Комуналец“ Кичево за 2018 година.
6. Предлог Програма за управување со комунален отпад за 2018 година.
7. Предлог Програма за вршење на работите за одржување на јавната чистота на подрачјето на Општина Кичево за 2018 година.
8. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на урбанистичка документација за населено место Стрелци на КП бр. 211/2 КО Стрелци – Општина Кичево.
9. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на урбанистичка документација за населено место Стрелци на КП бр.211/3 КО Стрелци – Општина Кичево.
10. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на урбанистичка документација за село Манастирско Доленци КП бр.401 КО Манастирско Доленци – Општина Кичево.
11.

Предлог Одлука со која се утврдувадека ќе се донесе измена на Детален урбанистички план за населба „Кутлабица-2“ Кичево,               заради вклопување на бесправен објект.

12.

Предлог Одлука за отпочнување на постапка за изработка на измена и
дополна на ДУП за населба „Подкрушино“ – трет дел, УЕ „З“, Блок „З 8“ – дел 2 Општина Кичево.

 

Архива на седници на Советот
1 седница
2 седница
3 седница
4 седница
5 седница
6 седница
7 седница
8 седница
9 седница
10 седница
11 седница
12 седница
13 седница
14 седница
15 седница
16 седница
17 седница
18 седница
19 седница
20 седница
21 седница
22 седница
23 седница
 
 
 

Copyright © 2018 Општина Кичево. All Rights Reserved