KËSHILLI I KOMUNËS SË KËRÇOVËS
Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës
12/2017
13/2017
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018
7/2018
8/2018
9/2018
10/2018
11/2018
12/2018
13/2018
1/2019
2/2019
3/2019
4/2019
5/2019
6/2019
7/2019
8/2019
9/2019
10/2019
11/2019
12/2019
13/2019
1/2020
2/2020
3/2020
4/2020
5/2020
6/2020
7/2020
 

 

 

MBLEDHJA E 39-TË E KËSHILLIT
TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

AKTVENDIM PËR KONVOKIMIN E MBLEDHJES SË 39-TË, TË KËSHILLIT TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

 

RENDI I DITËS:
1. Miratimi i Programit Vjetorë për punë për vitin shkollorë 2020/2021 të SHMK “Drita” Kërçovë.
2. Miratimi i Programit Vjetorë për punë për vitin shkollorë 2020/2021 të SHMK “Mirko Mileski” Kërçovë.
3. Propozim Program për mirmbajtje dimrore të rrugëve dhe rrugicave.
4. Propozim nga Komisioni për çështje mandatare, zgjedhje dhe emrime.
5. Propozim Program për punë në lëminë e disponimit me tokën ndërtimore në pronësi të Republikës së Maqedonis së Veriut në rajonin e Komunës së Kërçovës për vitin 2020.
6. Propozim Vendim me të cilin përcakthet se do të sillet ndryshim në dokumentacionn urbanistik për fshatin Popoec – Kërçovë, për shkakë të përfshirjes së objektit pa leje në PK nr.586.
7. Propozim Vendim me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim në PGJU për qytetin e Kërçovës, sjellur me Vendim të Këshillit nr.07-76/3 të dt.11.02.2000, për shkak të përfshirjes së objektit pa leje në PK nr.1562.
8. Propozim Vendim me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim i Planit Urbanistik për fshatin Sërbjan, në PK nr.318, PK nr.317 KK Sërbjan në Komunën e Kërçovës.
9. Shqyrtimi i Kërkesave.

Nr. 08-1983/1
Dt. 23.09.2020
K ë r ç o v ë

Këshilli i Komunës së Kërçovës Kryetar,
Aqif Mehdiu d. v.

Arkiva e mbledhjeve
të Këshillit
Mbledhja e 1
Mbledhja e 2
Mbledhja e 3
Mbledhja e 4
Mbledhja e 5
Mbledhja e 6
Mbledhja e 7
Mbledhja e 8
Mbledhja e 9
Mbledhja e 10
Mbledhja e 11
Mbledhja e 12
Mbledhja e 13
Mbledhja e 14
Mbledhja e 15
Mbledhja e 16
Mbledhja e 17
Mbledhja e 18
Mbledhja e 19
Mbledhja e 20
Mbledhja e 21
Mbledhja e 22
Mbledhja e 23
Mbledhja e 24
Mbledhja e 25
Mbledhja e 26
Mbledhja e 27
Mbledhja e 28
Mbledhja e 29
Mbledhja e 30
Mbledhja e 31
Mbledhja e 32
Mbledhja e 33
Mbledhja e 34
Mbledhja e 35
Mbledhja e 36
Mbledhja e 37
Mbledhja e 38
Mbledhja e 39
 
 
 

Copyright 2020 . All Rights Reserved