СОВЕТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО
Службени гласници на Општина Кичево
12/2017
13/2017
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018
7/2018
8/2018
9/2018
10/2018
11/2018
12/2018
13/2018
1/2019
2/2019
3/2019
4/2019
5/2019
6/2019
7/2019
8/2019
9/2019
10/2019
11/2019
12/2019
13/2019
1/2020
2/2020
3/2020
4/2020
5/2020
6/2020
7/2020
 

 

 

39 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО


РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 39-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО

 

ДНЕВЕН РЕД:
1. Усвојување на Годишна Програма за работа за учебната 2020/2021 година на ОСУ „Дрита“ Кичево.
2. Усвојување на Годишна Програма за работа за учебната 2020/2021 година на ОСУ „Мирко Милески“ Кичево.
3. Предлог Програма за зимско одржување на патишта и улици.
4. Предлог од Комисијата за мандитни прашања, избор и именување.
5. Предлог Програма за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Кичево за 2020 година.
6. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе урбанистичка документација за село Попоец – Кичево, заради вклопување на бесправен објект на КП бр.586.
7. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на ГУП за град Кичево, донесен со одлука на Совет бр.07-76/3 од 11.02.2000 година, заради вклопување на бесправен објект на КП бр.1562.
8. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на Урбанистичка план за село Србјани, на КП бр.318, КП бр.317 КО Србјани во Општина Кичево.
9. Разгледување на барања.

Бр. 08-1983/1
23.09.2020 годинa
К и ч е в о

Совет на Општина Кичево Претседател,
Аќиф Меxдиу с. р.

Архива на седници на Советот
1 седница
2 седница
3 седница
4 седница
5 седница
6 седница
7 седница
8 седница
9 седница
10 седница
11 седница
12 седница
13 седница
14 седница
15 седница
16 седница
17 седница
18 седница
19 седница
20 седница
21 седница
22 седница
23 седница
24 седница
25 седница
26 седница
27 седница
29 седница
30 седница
31 седница
32 седница
33 седница
34 седница
35 седница
36 седница
37 седница
38 седница
39 седница
 
 
 

Copyright © 2020 Општина Кичево. All Rights Reserved