СОВЕТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО
Службени гласници на Општина Кичево
12/2017
13/2017
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018
7/2018
8/2018
9/2018
10/2018
11/2018
12/2018
13/2018
1/2019
2/2019
3/2019
4/2019
5/2019
6/2019
7/2019
8/2019
9/2019
10/2019
11/2019
12/2019
13/2019
1/2020
2/2020
3/2020
4/2020
 

 

 

37 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО


РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 37-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО

 

ДНЕВЕН РЕД:
1. Предлог Одлука за Измена и дополна на Буџетот на Општина Кичево за 2020 год. – Ребаланс.
2. Предлог Одлука за давање на позитивно мислење на Годишниот план за вработување во општинската администрација во Општина Кичево за 2021 година.
3. Предлог Одлука за давање на позитивно мислење на Годишниот план за вработување во ОУ Работнички универзитет „Крсте Мисирков“ Кичево за 2021 година.
4. Усвојување на Извештајот за работа на ЈП „Комуналец“ Кичево за периодот 01.04.2020 – 30.06.2020.
5. Усвојување на Извештајот за работа на ЈОУ ДГ „Олга Мицеска“Кичево за периодот 01.04.2020 – 30.06.2020.
6. Предлог Одлука за отпочнување постапка за изработка на измена и дополна на ДУП за населба „Кутлабица-2“ УЕ „Г“, Блок „Г11“- дел 3, Општина Кичево.
7. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на Општ акт за населено место Зајас, за КП бр.2609/1 КО Зајас, во Општина Кичево.
8.

Усвојување на Годишна Програма за работа за учебната 2020/2021 година:
- ОСУ „Дрита“ Кичево
- ОСУ „Мирко Милески“ Кичево
- ОУ„Санде Штерјоски“ Кичево
- ОУ „Д-р Владимир Полежиноски“
- ОУ „Кузман Јосифоски Питу“
- ОУ„Реџо Рушит Зајази“ Зајас
- ОУ„Наим Фрашери“ с Јагол Доленци
- ОУ„Ѓ. К.Скендербег“ Србица
- ОУ „Милто Гура“ Стрелци
- ОУ„Фаик Коница“ Грешница
- ОУ „Христо Узунов“ Другово
- ЈОУ ДГ „Олга Мицеска“ Кичево

9. Разгледување на барања.

Бр. 08-1737/1
20.08.2020 годинa
К и ч е в о

Совет на Општина Кичево Претседател,
Аќиф Меxдиу с. р.

Архива на седници на Советот
1 седница
2 седница
3 седница
4 седница
5 седница
6 седница
7 седница
8 седница
9 седница
10 седница
11 седница
12 седница
13 седница
14 седница
15 седница
16 седница
17 седница
18 седница
19 седница
20 седница
21 седница
22 седница
23 седница
24 седница
25 седница
26 седница
27 седница
29 седница
30 седница
31 седница
32 седница
33 седница
34 седница
35 седница
36 седница
37 седница
 
 

Copyright © 2020 Општина Кичево. All Rights Reserved