KËSHILLI I KOMUNËS SË KËRÇOVËS
Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës
12/2017
13/2017
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018
7/2018
8/2018
9/2018
10/2018
11/2018
12/2018
13/2018
1/2019
2/2019
3/2019
4/2019
5/2019
6/2019
7/2019
8/2019
9/2019
10/2019
11/2019
12/2019
13/2019
1/2020
2/2020
3/2020
4/2020
 

 

 

MBLEDHJA E 36-TË E KËSHILLIT
TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

AKTVENDIM PËR KONVOKIMIN E MBLEDHJES SË 36-TË, TË KËSHILLIT TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

 

RENDI I DITËS:
1. Miratimi i Raporteve kuartale të Buxhetit të Komunës së Kërçovës për kuartalin 2.
- 1-2-2020
- 2-2-2020
- 3-2-2020
2. Propozimvendimi për inicimin e procedurës për përgatitjen e Planit urbanistik jashtë vendbanimit për PK nr.397, KK Zajaz jashtë rajonit ndërtimor – Komuna e Kërçovës.
3. Miratimi i Raportit vjetor për punë për vitin shkollor 2019/2020:
- SHF “Sande Shterjoski” Kërçovë
- SHF “D-r Vlladimir Polezhinoski”
- SHF “Kuzman Josifoski Pitu”
- SHF “Rexho Rushit Zajazi” Zajaz
- SHF “Naim Frashëri” fsh.Jagolldolenc
- SHF “GJ.K.Skënderbeu” Sërbicë
- SHF “Milto Gura” Strellcë
- SHF “Faik Konica” Greshnicë
- SHF “Hristo Uzunov” Dërgovë
- IPK ÇF “Ollga Miceska” Kërçovë
4. Shqyrtimi i kërkesave.

Nr. 08-1517/1
Dt. 22.07.2020
K ë r ç o v ë

Këshilli i Komunës së Kërçovës Kryetar,
Aqif Mehdiu d. v.

Arkiva e mbledhjeve
të Këshillit
Mbledhja e 1
Mbledhja e 2
Mbledhja e 3
Mbledhja e 4
Mbledhja e 5
Mbledhja e 6
Mbledhja e 7
Mbledhja e 8
Mbledhja e 9
Mbledhja e 10
Mbledhja e 11
Mbledhja e 12
Mbledhja e 13
Mbledhja e 14
Mbledhja e 15
Mbledhja e 16
Mbledhja e 17
Mbledhja e 18
Mbledhja e 19
Mbledhja e 20
Mbledhja e 21
Mbledhja e 22
Mbledhja e 23
Mbledhja e 24
Mbledhja e 25
Mbledhja e 26
Mbledhja e 27
Mbledhja e 28
Mbledhja e 29
Mbledhja e 30
Mbledhja e 31
Mbledhja e 32
Mbledhja e 33
Mbledhja e 34
Mbledhja e 35
Mbledhja e 36
 
 

Copyright 2020 . All Rights Reserved