KËSHILLI I KOMUNËS SË KËRÇOVËS
Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës
12/2017
13/2017
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018
7/2018
8/2018
9/2018
10/2018
11/2018
12/2018
13/2018
1/2019
2/2019
3/2019
4/2019
5/2019
6/2019
7/2019
8/2019
9/2019
10/2019
11/2019
12/2019
13/2019
1/2020
2/2020
3/2020
4/2020
 

 

 

MBLEDHJA E 35-TË E KËSHILLIT
TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

AKTVENDIM PËR KONVOKIMIN E MBLEDHJES SË 35-TË, TË KËSHILLIT TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

 

RENDI I DITËS:
1. Propozimvendimi për lirimin nga taksa komunale për firmë, gjegjësisht titull për hapësirën afariste të subjektit hotelierik.
2. Propozivendimi për shfrytëzimin e hapësirave afariste për kryerjen e veprimtarisë pa kompensim nga ana e subjekteve hotelierike.
3. Propozimplani dhe Programi për zgjidhjen e problemit me kafshët endacakë në rajonin e Komunës së Kërçovës.
4. Propozimvendimi për kryerjen e shlyerjes për taksën komunale (firmarinë).
- 1
5. Propozimvendimi  për  sjelljen  e  ndryshimit dhe plotësimit të Propozimplanit detal urbanistik për lagjen “Kutllabica  – 2” NJU “G”, Blloku “G 10” – pjesa 2, Komuna e Kërçovës.
6. Shqyrtimi i kërkesave.

Nr. 08-1330/1
Dt. 24.06.2020
K ë r ç o v ë

Këshilli i Komunës së Kërçovës Kryetar,
Aqif Mehdiu d. v.

Arkiva e mbledhjeve
të Këshillit
Mbledhja e 1
Mbledhja e 2
Mbledhja e 3
Mbledhja e 4
Mbledhja e 5
Mbledhja e 6
Mbledhja e 7
Mbledhja e 8
Mbledhja e 9
Mbledhja e 10
Mbledhja e 11
Mbledhja e 12
Mbledhja e 13
Mbledhja e 14
Mbledhja e 15
Mbledhja e 16
Mbledhja e 17
Mbledhja e 18
Mbledhja e 19
Mbledhja e 20
Mbledhja e 21
Mbledhja e 22
Mbledhja e 23
Mbledhja e 24
Mbledhja e 25
Mbledhja e 26
Mbledhja e 27
Mbledhja e 28
Mbledhja e 29
Mbledhja e 30
Mbledhja e 31
Mbledhja e 32
Mbledhja e 33
Mbledhja e 34
Mbledhja e 33
 
 

Copyright 2020 . All Rights Reserved