СОВЕТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО
Службени гласници на Општина Кичево
12/2017
13/2017
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018
7/2018
8/2018
9/2018
10/2018
11/2018
12/2018
13/2018
1/2019
2/2019
3/2019
4/2019
5/2019
6/2019
7/2019
8/2019
9/2019
10/2019
11/2019
12/2019
13/2019
1/2020
2/2020
3/2020
4/2020
 

 

 

35 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО


РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 35-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО

 

ДНЕВЕН РЕД:
1. Предлог Одлука за ослободување од комунална такса за фирма односно назив на деловна просторија на угостителски субјект.
2. Предлог Одлука за користење на деловните простории за вршење на дејност без надоместок од страна на угостителски субјекти.
3. Предлог План и Програма за решавање на проблемот со бездомни животни на подрачјето на Општина Кичево.
4. Предлог Одлука за вршење на отпис за комунална такса (фирмарина).
- 1
5. Предлог Одлука за донесување на измена и дополна на Предлог Деталниот урбанистички план за населба „Кутлабица – 2“ УЕ „Г“, Блок „Г 10“ – дел 2, Општина Кичево.
6. Разгледување на барања.

Бр. 08-1330/1
24.06.2020 годинa
К и ч е в о

Совет на Општина Кичево Претседател,
Аќиф Меxдиу с. р.

Архива на седници на Советот
1 седница
2 седница
3 седница
4 седница
5 седница
6 седница
7 седница
8 седница
9 седница
10 седница
11 седница
12 седница
13 седница
14 седница
15 седница
16 седница
17 седница
18 седница
19 седница
20 седница
21 седница
22 седница
23 седница
24 седница
25 седница
26 седница
27 седница
29 седница
30 седница
31 седница
32 седница
33 седница
34 седница
33 седница
 
 

Copyright © 2020 Општина Кичево. All Rights Reserved