KËSHILLI I KOMUNËS SË KËRÇOVËS
Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës
12/2017
13/2017
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018
7/2018
8/2018
9/2018
10/2018
11/2018
12/2018
13/2018
1/2019
2/2019
3/2019
4/2019
5/2019
6/2019
7/2019
8/2019
9/2019
10/2019
11/2019
12/2019
13/2019
1/2020
2/2020
3/2020
4/2020
 

 

 

MBLEDHJA E 34-TË E KËSHILLIT
TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

AKTVENDIM PËR KONVOKIMIN E MBLEDHJES SË 34-TË, TË KËSHILLIT TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

 

RENDI I DITËS:
1. Propozim-Rregullorja për përcaktimin e pagave, shtesave të pagave dhe kompensimeve të të punësuarve në NJTKZ Kërçovë që kanë status të personave të autorizuarë zyrtarë në lëminë e sigurisë.
2. Deklaratë se Komuna e Kërçovës i përmbush kushtet të të gjitha deri më tani projekte të financuara për furnizimin me ujë dhe largimin e ujërave të zeza në Komunën e Kërçovës nga donacione nga shteti ose institucione ndërkombëtare.
3. Propozimvendimi për dhënie të pëlqimit dhe autorizim për shlyerjen gjegjësisht ridestinimin e mjeteve nga Llogaria buxhetore e Komunës së Kërçovës.
4. Propozim për dhënie të pëlqimit dhe autorizim për nënshkrimin e Kontratës/ave për grand, në pajtim me Kontratën për financimin Serapis nr. 2008-0446 ndërmjet Republikës së Maqedonisë me hua te Banka Europiane për Investime për projektin: Furnizimi me ujë dhe largimi i ujërave të zeza.
5. Miratimi i Vendimit për miratimin e raportit tremujor për punën e NP “Komunalec” Kërçovë, për periudhën prej dt. 1.01.2020 deri më dt. 31.03.2020.
6. Propozimvendimi për lartësinë e kompensimit për vendosjen e mbishkrimeve, tabelave reklamuese në rripin mbrojtës të rrugës komunale, lidhje në rrugën komunale, vendosjen e instalimeve në rrugë dhe rripin e rrugës në rrugën komunale dhe rrugica, ndërtimin dhe shfrytëzimin e objekteve komerciale ku është lejuar qasje në rrugë komunale jashtë vendbanimit, për shfrytëzim të rrugës komunale dhe rrugicave, për transport të jashtëzakonshëm dhe dëm të rrugës komunale dhe rrugicave dhe objekteve në rrugë.
7. Miratimi i Statutit të Shkollës fillore komunale “D-r Vlladimir Polezhinoski” Kërçovë.
8. Propozim nga Komisioni për çështje mandatare, zgjedhje dhe emërime.
9. Propozimvendim për fillimin e procedurës për hartimin e ndryshimit dhe plotësimit të PDU-së për lagjen “Kutllabica 2” NJU “G”, Blloku “G11” – pjesa 2, Komuna e Kërçovës.
10. Propozimvendimi për sjelljen e ndryshimit dhe plotësimit të PDU-së për lagjen “Konjski livadi” NJU “G”, Blloku “G7” – pjesa 1, Komuna e Kërçovës.
11. Pyetje për këshilltarët.
12. Shqyrtim i kërkesave.

Nr. 08-1048/1
Dt.20.05.2020
K ë r ç o v ë

Këshilli i Komunës së Kërçovës Kryetar,
Aqif Mehdiu d. v.

Arkiva e mbledhjeve
të Këshillit
Mbledhja e 1
Mbledhja e 2
Mbledhja e 3
Mbledhja e 4
Mbledhja e 5
Mbledhja e 6
Mbledhja e 7
Mbledhja e 8
Mbledhja e 9
Mbledhja e 10
Mbledhja e 11
Mbledhja e 12
Mbledhja e 13
Mbledhja e 14
Mbledhja e 15
Mbledhja e 16
Mbledhja e 17
Mbledhja e 18
Mbledhja e 19
Mbledhja e 20
Mbledhja e 21
Mbledhja e 22
Mbledhja e 23
Mbledhja e 24
Mbledhja e 25
Mbledhja e 26
Mbledhja e 27
Mbledhja e 28
Mbledhja e 29
Mbledhja e 30
Mbledhja e 31
Mbledhja e 32
Mbledhja e 33
Mbledhja e 34
 
 
 

Copyright 2020 . All Rights Reserved