СОВЕТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО
Службени гласници на Општина Кичево
12/2017
13/2017
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018
7/2018
8/2018
9/2018
10/2018
11/2018
12/2018
13/2018
1/2019
2/2019
3/2019
4/2019
5/2019
6/2019
7/2019
8/2019
9/2019
10/2019
11/2019
12/2019
13/2019
1/2020
2/2020
3/2020
4/2020
 

 

 

34 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО


РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 34-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО

 

ДНЕВЕН РЕД:
1. Предлог Правилник за утврдување на плати, додаток на плати и надоместоци на вработените во ТППЕ Кичево кои имаат статус на овластени службени лица од областа на безбедноста.
2. Изјава дека Општина Кичево ги исполнува условите на сите досега финансирани проекти за водоснабдување и одведување на отпадни води во Општина Кичево од донации од државата или меѓународни институции.
3. Предлог Одлука за давање согласност и овластување за измирување односно пренасочување на средства од Буџетска сметка на Општина Кичево.
4. Предлог за давање согласност и овластување за потпишување на Договор/и за гранд согласно Договорот за финансирање Serapis број 2008-0446 помеѓу Република Македонија со заем кај Европските инвестициони банки по проект: Водоснабдување и одведување на отпадни води.
5. Усвојување на Одлуката за усвојување на тромесечен извештај за работење на ЈП „Комуналец“ Кичево за периодот 01.01.2020 до 31.03.2020 година.
6. Предлог Одлука за висината на надоместокот за поставување на натписи, рекламни табли во заштитниот појас на општински пат, приклучување на општински пат, поставување на инсталации на патот и патниот појас на општински пат и улици, изградба и користење на комерцијални објекти на кој е дозволен пристап на општински пат надвор од населено место, за прекумерно користење на општински пат и улици, за вонреден превоз и штета на општински пат и улици и објекти на патот.
7. Усвојување на Статут на Општинското основно училиште „Д-р Владимир Полежиноски“ Кичево.
8. Предлог од Комисијата за мандатни прашања, избор и именувања.
9. Предлог Одлука за отпочнување постака за изработка на измена и дополна на ДУП за населба „Кутлабица 2“ УЕ„Г“, Блок „Г11“ – дел 2, Oпштина Кичево.
10. Предлог Одлука за донесување на измена и дополна на ДУП за населба „Коњски ливади“ УЕ„Г“, Блок „Г7“ – дел 1, Општина Кичево.
11. Советнички прашања.
12. Разгледување на барања.

Бр. 08-1048/1
20.05.2020 годинa
К и ч е в о

Совет на Општина Кичево Претседател,
Аќиф Меxдиу с. р.

Архива на седници на Советот
1 седница
2 седница
3 седница
4 седница
5 седница
6 седница
7 седница
8 седница
9 седница
10 седница
11 седница
12 седница
13 седница
14 седница
15 седница
16 седница
17 седница
18 седница
19 седница
20 седница
21 седница
22 седница
23 седница
24 седница
25 седница
26 седница
27 седница
29 седница
30 седница
31 седница
32 седница
33 седница
34 седница
 
 
 

Copyright © 2020 Општина Кичево. All Rights Reserved