KËSHILLI I KOMUNËS SË KËRÇOVËS
Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës
12/2017
13/2017
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018
7/2018
8/2018
9/2018
10/2018
11/2018
12/2018
13/2018
1/2019
2/2019
3/2019
4/2019
5/2019
 

 

 

MBLEDHJA E 32-TË E KËSHILLIT
TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

AKTVENDIM PËR KONVOKIMIN E MBLEDHJES SË 32-TË, TË KËSHILLIT TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

 

RENDI I DITËS:
1. Propozimvendimi me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim i PDU-së për “Zonën industriale – Perëndim me banim” Komuna e Kërçovës, për shkak të përfshirjes së objektit pa leje, në PK nr.3048/15, PK nr.3048/5, PK nr.3048/9 dhe PK nr. 3048/13, KK Kërçovë 5.
2. Propozimvendimi me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshimi i PDU-së për “Zonën industriale – Perëndim me banim” Komuna e Kërçovës, për shkak të përfshirjes së objektit pa leje, në PK nr.3048/11, PK nr.3048/7 PK nr.3048/9, KK Kërçovë 5.
3. Propozimvendimi për fillimin e procedurës për hartimin e PDU-së për lagjen “Pashinë e Epërme” NJU “E”, Blloku “E1” – pjesa 2, Komuna e Kërçovës.
4. Propozimllogaria përfundimtare e Komunës së Kërçovës për v. 2019.
5. Miratimi i Raportit financiar për punën e Komunës së Kërçovës për vitin 2019.
6. Propozimvendimi për dhënien e objektit të ndërtuar infrastrukturor NP “Komunalec” Kërçovë. (Stacioni i pastrimit për trajtim të ujrave të zeza).
7. Miratimi i Raportit për punë të NP “Komunalec” Kërçovë për periudhën prej dt. 1.01.2019 – dt. 31.12.2019.
8. Propozimvendimi për miratimin e Përllogaritjes vjetore për periudhën janar – dhjetor v. 2019.
9. Miratimi i Llogarisë përfundimtare për v. 2019 të SHMK “Drita” Kërçovë.
10. Miratimi i Llogarisë përfundimtare për v. 2019 të SHMK “Mirko Mileski” Kërçovë.
11. Miratimi i Llogarisë përfundimtare për v. 2019 të SHF “Kuzman Josifoski Pitu” Kërçovë.
12. Miratimi i Llogarisë përfundimtare për v. 2019 të SHF “Sande Shterjoski” Kërçovë.
13. Miratimi i Llogarisë përfundimtare për v. 2019 të SHF “D-r Vlladimir Polezhinoski” Kërçovë.
14. Miratimi i Llogarisë përfundimtare për v. 2019 të SHF “Faik Konica” Greshnicë.
15. Miratimi i Llogarisë përfundimtare për v. 2019 të SHF “Rexho Rushit Zajazi” Zajaz.
16. Miratimi i Llogarisë përfundimtare për v. 2019 të SHF “Milto Gura” Strellcë.
17. Miratimi i Llogarisë përfundimtare për v. 2019 të SHF “Naim Frashëri” Jagolldolencë.
18. Miratimi i Llogarisë përfundimtare për v. 2019 të SHF “Gjergj Kastrioti Skenderbeu” Sërbicë.
19. Miratimi i Llogarisë përfundimtare për v. 2019 të SHF “Hristo Uzunov” Dërgovë.
20. Miratimi i Llogarisë përfundimtare për v. 2019 të IKP Çerdhja e fëmijëve “Ollga Miceska” Kërçovë.
21. Miratimi i Llogarisë përfundimtare për v. 2019 të IK Univerziteti i punëtorve “Kërste Misirkov” Kërçovë.
22. Shqyrtim i kërkesave.

Nr. 08-644/1
Dt.05.03.2020
K ë r ç o v ë

Këshilli i Komunës së Kërçovës Kryetar,
Aqif Mehdiu d. v.

Arkiva e mbledhjeve
të Këshillit
Mbledhja e 1
Mbledhja e 2
Mbledhja e 3
Mbledhja e 4
Mbledhja e 5
Mbledhja e 6
Mbledhja e 7
Mbledhja e 8
Mbledhja e 9
Mbledhja e 10
Mbledhja e 11
Mbledhja e 12
Mbledhja e 13
Mbledhja e 14
Mbledhja e 15
Mbledhja e 16
Mbledhja e 17
Mbledhja e 18
Mbledhja e 19
Mbledhja e 20
Mbledhja e 21
Mbledhja e 22
Mbledhja e 23
Mbledhja e 24
Mbledhja e 25
Mbledhja e 26
Mbledhja e 27
Mbledhja e 28
Mbledhja e 29
Mbledhja e 30
Mbledhja e 31
Mbledhja e 32
 
 
 

Copyright 2020 . All Rights Reserved