СОВЕТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО
Службени гласници на Општина Кичево
12/2017
13/2017
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018
7/2018
8/2018
9/2018
10/2018
11/2018
12/2018
13/2018
1/2019
2/2019
3/2019
4/2019
5/2019
 

 

 

32 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО


РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 32-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО

 

ДНЕВЕН РЕД:
1. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на ДУП за „Индустриска зона – Запад со домување“ Општина Кичево, заради вклопување на бесправен објект, на КП бр.3048/15, КП бр.3048/5, КП бр.3048/9 и КП бр.3048/13 КО Кичево 5.
2. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на ДУП за „Индустриска зона – Запад со домување“ Општина Кичево, заради вклопување на бесправен објект, на КП бр.3048/11, КП бр.3048/7, КП бр.3048/9 КО Кичево 5.
3. Предлог Одлука за отпочнување постапка за изработка на ДУП за нас. „Горно Пашино„ УЕ „2„, Блок „Е1„ – дел 2, Општина Кичево.
4. Предлог Завршна сметка на Општина Кичево за 2019 година.
5. Усвојување на Финансискиот извештај за работата на Општина Кичево за 2019 година.
6. Предлог Одлука за предавање на изграден инфраструктурен објект на ЈП Комуналец Кичево. (Пречистителна станица за третман на отпадни води)
7. Усвојување на Извештај за работата на ЈП „Комуналец“ Кичево за периодот 01.01.2019 - 31.12.2019.
8. Предлог Одлука за усвојување на Годишна пресметка за периодот јануари- декември 2019 година.
9. Усвојување на Завршна сметка за 2019 година на ОСУ „Дрита“ Кичево.
10. Усвојување на Завршна сметка за 2019 година на ОСУ „Мирко Милески“ Кичево.
11. Усвојување на Завршна сметка за 2019 година на ОУ „Кузман Јосифоски Питу“ Кичево.
12. Усвојување на Завршна сметка за 2019 година на ОУ „Санде Штерјоски“ Кичево.
13. Усвојување на Завршна сметка за 2019 година на ОУ „Д-р Владимир Полежиноски“ Кичево.
14. Усвојување на Завршна сметка за 2019 година на ОУ „Фаик Коница“ Грешница.
15. Усвојување на Завршна сметка за 2019 година на ОУ „Реџо Рушит Зајази“ Зајас.
16. Усвојување на Завршна сметка за 2019 година на ОУ „Милто Гура“ Стрелци.
17. Усвојување на Завршна сметка за 2019 година на ОУ „Наим Фрашери“ Јагол Доленци.
18. Усвојување на Завршна сметка за 2019 година на ОУ „Ѓерѓ Кастриоти – Скендербег“ Србица.
19. Усвојување на Завршна сметка за 2019 година на ОУ „Христо Узунов“ Другово.
20. Усвојување на Завршна сметка за 2019 година на ЈОУ Детска градинка „Олга Мицеска“ Кичево.
21. Усвојување на Завршна сметка за 2019 година на ОУ Работнички универзитет „Крсте Мисирков“ Кичево.
22. Разгледување на барања.

Бр. 08-644/1
05.03.2020 годинa
К и ч е в о

Совет на Општина Кичево Претседател,
Аќиф Меxдиу с. р.

Архива на седници на Советот
1 седница
2 седница
3 седница
4 седница
5 седница
6 седница
7 седница
8 седница
9 седница
10 седница
11 седница
12 седница
13 седница
14 седница
15 седница
16 седница
17 седница
18 седница
19 седница
20 седница
21 седница
22 седница
23 седница
24 седница
25 седница
26 седница
27 седница
29 седница
30 седница
31 седница
32 седница
 
 
 

Copyright © 2020 Општина Кичево. All Rights Reserved