KËSHILLI I KOMUNËS SË KËRÇOVËS
Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës
12/2017
13/2017
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018
7/2018
8/2018
9/2018
10/2018
11/2018
12/2018
13/2018
1/2019
2/2019
3/2019
4/2019
5/2019
 

 

 

MBLEDHJA E 31-TË E KËSHILLIT
TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

AKTVENDIM PËR KONVOKIMIN E MBLEDHJES SË 31-TË, TË KËSHILLIT TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

- Miratimi i Procesverbalit nga mbledhja e 30-të e Këshillit të Komunës së Kërçovës, nga dt. 30.01.2020

RENDI I DITËS:
1. Propozim Kalendari Buxhetorë për vitin 2020.
2. Miratimi i Raportit kuartal të Buxheti të Komunës së Kërçovës, Kuartal 4.
3. Propozim Program për mbështetje të Zhvillimit ekonomik lokal të Komunës së Kërçovës për vitin 2020.
4. Propozim Program për finansimin e aktiviteteve nga lëmia e kulturës në interes të Komunës së Kërçovës, dhe mbështetja e shoqtave të qytetarve për vitin 2020.
5. Propozim Vendim për kryerjen e shlyerjes të tatimit në pronë.
6. Propozim Vendim për kryerjen e shlyerjes të taksës komunale (firmarinë)
7. Raport nga Komisioni për regjistrim në Komunën e Kërçovës.
8. Propozim Program për realizimin e punëve për mirmbajtje të pastërtisë publike për vitin 2020.
9. Propozim Vendim për miratim të Propozimit për përmisim të gabimit teknik për PN.6.2, PN.6.3, PN.6.8 dhe PN.6.17 në PDU për qytetin e Kërçovës- pjesa qëndrore e qytetit lokalitet (Çarshija e Vjetër)- Komuna e Kërçovës.
10. Propozim Vendim për sjelljen e PDU- së për lagjen “Çarshia e Vjetër” Blok “B5”- Komuna e Kërçovës.
11. Propozim Vendim për hartim të Planit urbanistik për jashtë vendbanimit për PK.nr.302/2 dhe PK.302/3 për KK Sërbjan – Komuna e Kërçovës
12. Propozim Vendim për fillimin e procedurës për hartim të Dokumentacionit të planifikuar urbanistik lokal për ndërtim të objektit për qëllim A4-Vendosje e përkohëshme- shtëpi vikendi, PK 1628 KK Dushegubicë-Komuna e Kërçovës.
13. Propozim Vendim për fillimin e procedurës për hartim të Dokumentacionit të planifikuar urbanistik lokal për ndërtim të objektit për qëllim B3-Objekte të mëdha hotelerike në PK 598, PK 599. PK 600, PK.601 dhe PK 629 dhe pjesë nga PK 602, KK Greshnicë-jashtë rajonit ndërtimorë-Komuna e Kërçovës.
14. Propozim Vendim me të cilën përcaktohet se do të sillet ndryshim të Aktit të Përgjithëshëm për vendbanimin Kolibar, sjellur me vendim të Këshillit nr.08-92/5 të dt.14.11.1997, për PK nr.857/2, PK nr.856, PK nr.857/1 dhe PK nr.857/3 KK Kolibar, në Komunën e Kërçovës.
15. Propozim Vendim me të cilën përcaktohet se do të sillet ndryshim i dokumentacionit urbanistik për fshatin Zajaz-Kërçovë, për shkakë të përfshirjes së objektit pa leje në PK.nr.2651, KK Zajaz.
16. Propozim Vendim me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim të Planit Gjeneral Urbanistik për qytetin e Kërçovës, për shkakë të përfshirjes së objektit pa leje në PK nr.4346/2 KK Kërçovë 6.
17. Propozim Vendim me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim i dokumentacionit urbanistik për fshatin Mahmude-Kërçovë, për shkakë të përfshirjes së objektit pa leje në PK nr.571, KK Mahmude.
18. Propozim Vendim me të cilin përcaktohet se do të sillet dokumentacion urbanistik për fshatin Manastir Dolencë-Kërçovë, në PK nr.830 dhe pjesë në PK nr.834, KK Manastir Dolencë.
19. Propozim Vendim me të cilën përcaktohet se do të sillet ndryshim në Plan detal urbanistik për lagjen “Lozhionica”, Blok G4 Kërçovë, për shkakë të përfshirjes të objektit pa leje në PK nr.3291/2, PK nr.3291/5 dhe PK nr.3295, KK Kërçovë 4.
20. Propozim Vendim me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim në Planin detal urbanistik për lagjen “Lozhionica”, Blok G4 Kërçovë, për shkakë të përfshirjes të objektit pa leje në PK nr.3291/2, PK nr.3291/5 dhe PK nr.3295, PK nr.3289, KK Kërçovë 4.
21. Propozim Vendim me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim i Aktiti të Përgjithëshëm për lagjen Osoj i Poshtëm, sjellur me Vendim të Këshillit nr.377/15 të dt.06.04.1997, për PK nr.1541/1 KK Osoj.
22. Propozim Vendim me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim i Planit detal urbanistik për lagjen “Balla Mëhallë”, sjellur me Vendim të Këshillit nr.07-1016/4 të dt.14.07.2006, për shkakë të përfshirjes së objektit pa leje në PK nr.1452/10, PK nr.1452/14 KK Kërçovë 7.
23. Propozim Vendim me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim i Aktit të Përgjithëshëm për vendbanimin Osllome, sjellur me Vendim të Këshillit nr.08-92/3 të dt.14.11.1997, për PK nr.451/1 KK Osllome në Komunën e Kërçovës.
24. Shqyrtimi i Kërkesave.

Nr. 08-477/1
Dt. 19.02.2020
K ë r ç o v ë

Këshilli i Komunës së Kërçovës Kryetar,
Aqif Mehdiu d. v.

Arkiva e mbledhjeve
të Këshillit
Mbledhja e 1
Mbledhja e 2
Mbledhja e 3
Mbledhja e 4
Mbledhja e 5
Mbledhja e 6
Mbledhja e 7
Mbledhja e 8
Mbledhja e 9
Mbledhja e 10
Mbledhja e 11
Mbledhja e 12
Mbledhja e 13
Mbledhja e 14
Mbledhja e 15
Mbledhja e 16
Mbledhja e 17
Mbledhja e 18
Mbledhja e 19
Mbledhja e 20
Mbledhja e 21
Mbledhja e 22
Mbledhja e 23
Mbledhja e 24
Mbledhja e 25
Mbledhja e 26
Mbledhja e 27
Mbledhja e 28
Mbledhja e 29
Mbledhja e 30
Mbledhja e 31
Mbledhja e 32
 
 
 

Copyright 2019 . All Rights Reserved