СОВЕТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО
Службени гласници на Општина Кичево
12/2017
13/2017
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018
7/2018
8/2018
9/2018
10/2018
11/2018
12/2018
13/2018
1/2019
2/2019
3/2019
4/2019
5/2019
 

 

 

31 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО


РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 31-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО

- Усвојување на Записникот од 30-та седница на Совет на Општина Кичево од 30.01.2020 година.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Предлог Буџетски календар за 2020 година.
2. Усвојување на Квартални извештаи на Буџетот на Општина Кичево Квартал 4.
3. Предлог Програма за подршка на Локален економски развој на Општина Кичево за 2020 година.
4. Предлог Програма за финансирање на активностите од областа на култура од интерес на Општина Кичево , и подршка на здруженија на граѓаните за 2020 година.
5. Предлог Одлука за вршење на отпис за данок на имот.
6. Предлог Одлука за вршење отпис на комунална такса (фирмарина).
7. Извештај од Комисијата за попис на Општина Кичево.
8. Предлог Програма за вршење на работите за одржување на јавна чистота за 2020 година.
9. Предлог Одлука за усвојување на Предлог за исправка на текничка грешка за ГП.6.2, ГП.6.3, Г.П.6.8 и Г.П.6.17 во ДУП за град Кичево- централно градско подрачје- локалитет (Стара Чаршија)- Општина Кичево.
10. Предлог Одлука за донесување на ДУП за населба „Стара Чаршија“ Блок „Б5“ –Општина Кичево.
11. Предлог Одлука за изработка на Урбанистички план за вон населено место за КП.бр.302/2 и КП.302/3 за КО Србјани- Општина Кичево.
12. Предлог Одлука за отпочнување постапка за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А4 – Времено сместување – викенд куќа 1628 КО Душегубица – Општина Кичево.
13. Предлог Одлука за отпочнување на постапка за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Б3-Големи угостителски објекти на КП 598, КП 599, КП 600, КП 601 и КП 629 и дел од КП 602, КО Грешница – вон градежен реон – Општина Кичево.
14. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на Општ Акт за населено место Колибари, донесен со одлука на Совет бр.08- 92/5 од 14.11.1997 година, за КП бр.857/2, КП бр.856, КП бр.857/1 и КП бр.857/3 КО Колибари, во Општина Кичево.
15. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена урбанистичка документација за село Зајас – Кичево, заради вклопување на бесправен објект на КП бр.2651, КО Зајас.
16. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на Генерален урбанистички план за град Кичево, заради вклопување на бесправен објект на КП бр.4346/2.
17. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена урбанистичка документација за село Мамудовци – Кичево, заради вклопување на бесправен објект на КП бр.571, КО Мамудовци.
18. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе урбанистичка документација за село Манастирско Доленци – Кичево, на КП бр.830 и дел на КП бр.834, КО Манастирско Доленци.
19. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на Детален урбанистички план за населба „Ложионица“, Блок Г4 Кичево, заради вклопување на бесправен објект на КП бр.3291/2, КП бр.3291/5 и КП бр.3295, КО Кичево 4.
20. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на Детален урбанистички план за населба „Ложионица“, Блок Г4 Кичево, заради вклопување на бесправен објект на КП бр.3291/2, КП бр.3291/5 и КП бр.3295, КП бр.3289 КО Кичево 4.
21. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на Општ Акт за населба Долни Осој , донесен со одлука на Совет бр.377/15 од 06.04.1997 година, за КП бр.1541/1 КО Осој.
22. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на Детален урбанистички план за населба „Бала Мало“, донесен со Одлука на Совет бр.07-1016/4 од 14.07.2006 година, , заради вклопување на бесправни објекти на КП бр1452/10, КП бр.1452/14 КО Кичево 7
23. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на Општ Акт за населено место Осломеј, донесен со одлука на Совет бр.08- 92/3 од 14.11.1997 година, за КП бр.451/1 КО Осломеј во Општина Кичево.
24. Разгледување на барања.

Бр. 08-477/1
19.02.2020 годинa
К и ч е в о

Совет на Општина Кичево Претседател,
Аќиф Меxдиу с. р.

Архива на седници на Советот
1 седница
2 седница
3 седница
4 седница
5 седница
6 седница
7 седница
8 седница
9 седница
10 седница
11 седница
12 седница
13 седница
14 седница
15 седница
16 седница
17 седница
18 седница
19 седница
20 седница
21 седница
22 седница
23 седница
24 седница
25 седница
26 седница
27 седница
29 седница
30 седница
 
 
 

Copyright © 2019 Општина Кичево. All Rights Reserved