KËSHILLI I KOMUNËS SË KËRÇOVËS
Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës
12/2017
13/2017
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018
7/2018
8/2018
9/2018
10/2018
11/2018
12/2018
13/2018
1/2019
2/2019
3/2019
4/2019
5/2019
 

 

 

MBLEDHJA E 30-TË E KËSHILLIT
TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

AKTVENDIM PËR KONVOKIMIN E MBLEDHJES SË 30-TË, TË KËSHILLIT TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

- Miratimi i Procesverbalit nga mbledhja e 29-të e Këshillit të Komunës së Kërçovës, nga dt. 26.12.2019

RENDI I DITËS:
1. Propozim Vendim për ndryshim të Rregullores për rrogat e të punësuarve në Komunë e Kërçovës.
2. Propozim Vendim për dhënien e mendimit pozitiv të ndryshimit të Planit vjetorë për punësim në Komunën e Kërçovës për vitin 2020.
- 1
3. Propozim Vendim për dhënien në shfrytëzim të hapsirave në rrugën „Kuzman Josifoski Pitu“, që është në pronësi të Komunës së Kërçovës, Dhomës Emonomike të Maqedonisë.
4. Propozim Rregullore për shfrytëzmin e mjeteve për reprezentim në Komunën e Kërçovës.
5. Propozim Plan operativ dhe Program për dezinfektim preventiv, dezinsektim dhe deratizim.
6. Propozim Vendim për sjelljen e Programit për punë dhe zhvillim të NP “Komunale” Kërçovë për vitin 2020.
7. Propozim Vendim për sjelljen e Programit për menaxhim me mbeturinat në teritorin e Komunës së Kërçovës për vitin 2020.
8. Propozime nga Komisioni për çështje mandatare zgjedhje dhe emrime.
9. Propozim Vendim për dhënien e mendimit pozitiv të Statutit të SHFQ „Milto Gurra“ fshati Strellcë.
10. Propozim Vendim për dhënien e mendimit pozitiv të Statutit të SHFQ „Faik Konica“ fshati Greshnicë.
11. Propozim Vendim për dhënien e mendimit pozitiv të Statutit të SHFQ „Rexhë Rushit Zajazi“ fshati Zajaz.
12. Propozim Vendim për dhënien e mendimit pozitiv të Statutit të SHF „Sande Shterijoski“ Kërçovë.
13. Propozim Program për rregullimin e tokës ndërtimore në hapsirën e Komunës së Kërçovës.
14. Propozim Vendim me të cilën përcaktohet se do të sillet ndryshim në PGJU për qytetin e Kërçovës, për shkakë të përfshirjes së objektit pa leje në PK nr.4772/3 KK Kërçovë 9.
15. Propozim Vendim me të cilën përcaktohet se do të sillet dokumentacion i planifikuar urbanisitk me të cilën do të bëhet zgjerimi i përfshirjes së planit dhe përfshirja e objektit pa leje në PK nr.1533 dhe PK nr.243, KK Sërbjan, për shkakë të përcaktimit të statusit juridik të objektit pa leje.
16. Propozim Vendim me të cilën përcaktohet se do të sillet ndryshim në PDU për lagjen “Kopaçka” Kërçovë, për shkakë të përfshirjes së objektit pa leje në PK nr.5904/2 dhe pjesë në PK.nr.5902, KK Kërçovë 1.
17. Propozim Vendim me të cilin përcaktohet se do të sillet dokumentacion urbnistik për fshatin Dushogubicë-Kërçovë, për shkakë të përfshirjes së objektit pa leje në PK nr.1234,KK Dushogubicë.
18. Propozim Vendim me të cilën përcaktohet se do të sillet ndryshim i dokumentacionit urbanistik për fshatin Popollzhan-Kërçovë, për shkakë të përfshirjes së objektit pa leje në PK.nr.170 dhe PK nr.1141, KK Popollzhan.
19. Shqyrtimi i Kërkesave.

Nr. 08-186/1
Dt. 22.01.2020
K ë r ç o v ë

Këshilli i Komunës së Kërçovës Kryetar,
Aqif Mehdiu d. v.

Arkiva e mbledhjeve
të Këshillit
Mbledhja e 1
Mbledhja e 2
Mbledhja e 3
Mbledhja e 4
Mbledhja e 5
Mbledhja e 6
Mbledhja e 7
Mbledhja e 8
Mbledhja e 9
Mbledhja e 10
Mbledhja e 11
Mbledhja e 12
Mbledhja e 13
Mbledhja e 14
Mbledhja e 15
Mbledhja e 16
Mbledhja e 17
Mbledhja e 18
Mbledhja e 19
Mbledhja e 20
Mbledhja e 21
Mbledhja e 22
Mbledhja e 23
Mbledhja e 24
Mbledhja e 25
Mbledhja e 26
Mbledhja e 27
Mbledhja e 28
Mbledhja e 29
Mbledhja e 30
 
 
 

Copyright 2019 . All Rights Reserved