СОВЕТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО
Службени гласници на Општина Кичево
12/2017
13/2017
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018
7/2018
8/2018
9/2018
10/2018
11/2018
12/2018
13/2018
1/2019
2/2019
3/2019
4/2019
5/2019
 

 

 

30 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО


РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 30-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО

- Усвојување на Записникот од 29-та седница на Совет на Општина Кичево од 26.12.2019 година.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Предлог Одлука за изммена на Правилникот за плати на вработените во Општина Кичево.
2. Предлог Одлука за давање на позитивно мислење на измена на Годишен план за вработување во Општина Кичево за 2020 година.
- 1
3. Предлог Одлука за доделување на простории на користење на улица „Кузман Јосифоски Питу“, кој е во сопственост на Општина Кичево, на Стопанска комора на Македонија.
4. Предлог Правилник за користење на средства за репрезентација во Општина Кичево.
5. Предлог Оперативен План и Програма за превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација.
6. Предлог Одлука за донесување на Програмата за работа и развој на ЈП „Комуналец“ Кичево за 2020 година.
7. Предлог Одлука за донесување Програма за управување со отпад на територијата на Општина Кичево за 2020 година.
8. Предлози од Комисијата за мандатни прашања избор и именувања.
9. Предлог Одлука за давање позитивно мислење на Статутот на ЦОУ „Милто Гура“ село Стрелци.
10. Предлог Одлука за давање позитивно мислење на Статутот на ОУ „Фаик Коница“ село Грешница.
11. Предлог Одлука за давање позитивно мислење на Статутот на ЦОУ „Реџо Рушит Зајази“ село Зајас.
12. Предлог Одлука за давање позитивно мислење на Статутот на ОУ „Санде Штерјоски“ Кичево.
13. Предлог Програма за уредување на градежно земјиште на просторот на Општина Кичево.
14. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на ГУП за град Кичево, заради вклопување на бесправен објект на КП бр.4772/3 КО Кичево 9.
15. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1533 и КП бр.243, КО Србјани, заради утврдувањена правен статус на бесправен објект.
16. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на ДУП за населба „Копачка“ Кичево, заради вклопување на бесправен објект на КП бр.5904/2 и дел на Кп бр.5902, КО Кичево 1.
17. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе урбанистичка документација за село Душогубица – Кичево, заради вклопување на бесправен објект на КП бр.1234, КО Душегубица.
18. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на урбанистичка документација за село Пополжани – Кичево, заради вклопување на бесправен објект на КП бр.170 и КП бр.1141, КО Пополжани.
19. Разгледување на барања.

Бр. 08-186/1
22.01.2020 годинa
К и ч е в о

Совет на Општина Кичево Претседател,
Аќиф Меxдиу с. р.

Архива на седници на Советот
1 седница
2 седница
3 седница
4 седница
5 седница
6 седница
7 седница
8 седница
9 седница
10 седница
11 седница
12 седница
13 седница
14 седница
15 седница
16 седница
17 седница
18 седница
19 седница
20 седница
21 седница
22 седница
23 седница
24 седница
25 седница
26 седница
27 седница
29 седница
30 седница
 
 
 

Copyright © 2019 Општина Кичево. All Rights Reserved