KËSHILLI I KOMUNËS SË KËRÇOVËS
Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës
12/2017
13/2017

 

 

MBLEDHJA E 3-TË E KËSHILLIT
TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

AKTVENDIM PËR KONVOKIMIN E MBLEDHJES SË 3-TË, TË KËSHILLIT TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

- Miratimi i Procesverbalit nga mbledhja e 2-rë e Këshilli të Komunës së Kërçovës nga dt. 15.11.2017.

RENDI I DITËS:
1. Propozimbuxheti i Komunës së Kërçovës për vitin 2018.
2. Propozimvendimi për ekzekutimin e Buxhetit të Komunës së Kërçovës për vitin 2018.
3. Propozimplani për programe dhe zhvillim për ndërtim dhe rikonstruim të rrugëve lokale- rikonstruim dhe mirëmbajtje e rrugëve lokale dhe rrugicave.
4. Propozimplani i programeve për zhvillim – ndërtimi i stacionit për ngarkim.
5. Propozimplani i programeve për zhvillim të shpenzimeve  kapitale të komunës – rikonstruim i objektit të komunës.
6. Propozimplani i programeve për zhvillim për rregullimin e tokës ndërtimore – rregullim i zonës industriale.
7. Propozimprogrami për  aktivitetet e Komunës së Kërçovës në lëminë e sportit dhe rekreimit për vitin 2018.
8. Propozimprogrami për përkrahjen e Zhvillimit ekonomik lokal të Komunës së Kërçovës  për v. 2018.
9. Propozimprogrami për  aktivitetet e Komunës së Kërçovës në lëminë e mbrojtjes sociale dhe mbrojtjes së fëmijëve gjatë vitit 2018.
10. Propozime nga Komisioni për çështje mandatare, zgjedhje dhe emërime.
11. Propozimplani për cilësinë e ajrit për vitin 2018.
12. Propozimplani operativ dhe programi për dezinfektim preventiv, dezinsektim dhe deratizim.
13. Propozimrregullorja për metodologjinë për përcaktimin e kritereve për shpërndarjen e bllok dotacioneve të destinuara për shkollat e mesme komunale në rajonin e Komunës së Kërçovës.
Propozimrregullorja për metodologjinë për përcaktimin e kritereve për shpërndarjen e bllok dotacioneve të destinuara për shkollat fillore komunale në rajonin e Komunës së Kërçovës.

 

Arkiva e mbledhjeve
të Këshillit
Mbledhja e 1
Mbledhja e 2
Mbledhja e 3
Mbledhja e 4
Mbledhja e 5
Mbledhja e 6
Mbledhja e 7
Mbledhja e 8
Mbledhja e 9
Mbledhja e 10
Mbledhja e 11
Mbledhja e 12
Mbledhja e 13
Mbledhja e 14
Mbledhja e 15
Mbledhja e 16
Mbledhja e 17
Mbledhja e 18
Mbledhja e 19
Mbledhja e 20
Mbledhja e 21
Mbledhja e 22
Mbledhja e 23
 
 
 

Copyright 2017 . All Rights Reserved