СОВЕТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО
Службени гласници на Општина Кичево
12/2017
13/2017

 

 

3 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО


РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 3-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО

- Усвојување на Записникот од 2-та седница на Совет на Општина Кичево од 15.11.2017 година.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Предлог Буџет на Општина Кичево за 2018 година.
2. Предлог Одлука за извршување на Буџетот на Општина Кичево за 2018 година.
3. Предлог План за програми и развој за изградба и реконструкцуја на локалните патишта – реконструкција и одржување улици и патишта.
4. Предлог План на програми за развој – изградба за претоварна станица.
5. Предлог План на програми за развој на капитални расходи на општината – реконструкција на општинскиот објект.
6. Предлог План на програми за развој за уредување на градежно земјиште – уредување на индустриска зона.
7. Предлог Програма за активностите на Oпштина Кичево во областа на спорт и рекреација за 2018 година.
8. Предлог Програма за поддршка на Локален економски развој на Општина Kичево за 2018 година.
9. Предлог Програма за активностите на Општина Кичево во областа на социјалната заштита и заштита на децата во текот на 2018 година.
10. Предлози од Комисијата за мандатни прашања, избор и именувања.
11. Предлог План за квалитет на воздух за 2018 година.
12. Предлог Оперативен план и програмa за превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација.
13.

Предлог Правилник за методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотацијата наменета за општинските средни училишта на подрачјето на општина Кичево.
Предлог Правилник за методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотацијата наменета за општинските основни училишта на подрачјето на општина Кичево.

 

Архива на седници на Советот
1 седница
2 седница
3 седница
4 седница
5 седница
6 седница
7 седница
8 седница
9 седница
10 седница
11 седница
12 седница
13 седница
14 седница
15 седница
16 седница
17 седница
18 седница
19 седница
20 седница
21 седница
22 седница
23 седница
 
 
 

Copyright © 2017 Општина Кичево. All Rights Reserved