KËSHILLI I KOMUNËS SË KËRÇOVËS
Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës
12/2017
13/2017
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018
7/2018
8/2018
9/2018
10/2018
11/2018
12/2018
13/2018
1/2019
2/2019
3/2019
4/2019
5/2019
 

 

 

MBLEDHJA E 29-TË E KËSHILLIT
TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

AKTVENDIM PËR KONVOKIMIN E MBLEDHJES SË 29-TË, TË KËSHILLIT TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

- Miratimi i Procesverbalit nga mbledhja e 28-të e Këshillit të Komunës së Kërçovës, nga dt.

RENDI I DITËS:
1. Propozim Buxheti I Komunës së Kërçovës për vitin 2020.
- Buxhet 1
2. Propozim Vendim për realizim të Buxhetit të Komunës së Kërçovës për vitin 2020.
3. Propozim Vendim për përcaktimin e vlerës së pikës për rrogat e nënpunësve administrativ.
4. Propozim Program për aktivitetet e Komunës së Kërçovës në lëminë e sportit dhe rekreimit për vitin 2020.
5. Propozim Program për aktivitetet e Komunës së Kërçovës në lëminë e mbrojtjes sociale dhe mbrojtjes së fëmijve gjat vitit 2020.
6. Propozim Program për aktivitetet në lëminë e menaxhimit me mjedisin jetësorë në Komunën e Kërçovës.
7. Miratimi I Planeve vjetore financiare për vitin 2020:
- SHMK „Drita“ Kërçovë.
- SHMK „Mirko Mileski“ Kërçovë.
- SHF „Sande Shterjoski“ Kërçovë
- SHF„Dr. Vladimir Polezhinoski“
- SHF „Kuzman Josifoski Pitu“
- SHF „Rexh Rushit Zajazi“ Zajaz
- SHF „Naim Frashëri“ fsh. Jagoll Dolenc
- SHF „GJ. K. Skënderbeu“ Sërbicë
- SHF „Milto Gurra“ Strellcë
- SHF „Faik Konica“ Greshnicë
- SHF „Hristo Uzunov“ Dërgovë
- IPK ÇF „Ollga Miceska“ Kërçovë
- IK UP „Krste Misirkov“ Kërçovë
8. Miratimi i Rregullores për ndryshim dhe plotësim të Rregullores për sistematizim të vendeve të punës në IPK ÇF”Ollga Miceska” Kërçovë.
- Rregullore për organizim të brendëshëm të vendeve të punës në IPK ÇF”Ollga Miceska” Kërçovë.
- Organogram
- 1
9. Propozim Program për punë të IK Univerziteti i Punëtorve “Krste Misirkov” Kërçovë për vitin 2020.
10. Miratimi i Planit Vjetorë për punësim në IK Univerziteti i Punëtorve “Krste Misirkov” Kërçovë për vitin 2020.
11. Propozim Plan Akcional për Këshillin lokal ekonomik-social “KLES) në Komunën e Kërçovës për vitin 2020.
12. Propozim Program për punën e Këshillit rinorë të Komunës së Kërçovës për vitin 2020.
13. Propozim Vendim për plotësim të Programit për rregullim të tokës ndërtimore për hapsirën e Komunës së Kërçovës për vitin 2019.
14. Draft Vendim për përcaktimin e ndryshimit dhe plotësimit të Draft PDU-së për lagjen “Pashinë e Epërme” NJU “e” Blok e1-pjesë, Blok E2-pjesë (lokaliteti A1) Komuna e Kërçovës.
15. Shqyrtimi i Kërkesave

Nr. 08-3112/1
Dt. 17.12.2019
K ë r ç o v ë

Këshilli i Komunës së Kërçovës Kryetar,
Aqif Mehdiu d. v.

Arkiva e mbledhjeve
të Këshillit
Mbledhja e 1
Mbledhja e 2
Mbledhja e 3
Mbledhja e 4
Mbledhja e 5
Mbledhja e 6
Mbledhja e 7
Mbledhja e 8
Mbledhja e 9
Mbledhja e 10
Mbledhja e 11
Mbledhja e 12
Mbledhja e 13
Mbledhja e 14
Mbledhja e 15
Mbledhja e 16
Mbledhja e 17
Mbledhja e 18
Mbledhja e 19
Mbledhja e 20
Mbledhja e 21
Mbledhja e 22
Mbledhja e 23
Mbledhja e 24
Mbledhja e 25
Mbledhja e 26
Mbledhja e 27
Mbledhja e 28
Mbledhja e 29
 
 
 

Copyright 2019 . All Rights Reserved