СОВЕТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО
Службени гласници на Општина Кичево
12/2017
13/2017
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018
7/2018
8/2018
9/2018
10/2018
11/2018
12/2018
13/2018
1/2019
2/2019
3/2019
4/2019
5/2019
 

 

 

29 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО


РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 29-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО

- Усвојување на Записникот од 28-та седница на Совет на Општина Кичево од __ година.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Предлог Буџет на Општина Кичево за 2020 година.
- Буџет 1
2. Предлог Одлука за извршување на Буџетот на Општина Кичево за 2020 година.
3. Предлог Одлука за утврдување на вредноста на бодот за плати на административни службеници.
4. Предлог Програма за активностите на Општина Кичево од областа спорт и рекреација за 2020 година.
5. Предлог Програма за активностите на Општина Кичево од областа на социјалната заштита и заштита на децата во текот на 2020 година.
6. Предлог Програма и активности во областа на управување со животната средина во Општина Кичево.
7. Усвојување на Годишни финансиски планови за 2020 година:
- ОСУ „Дрита“ Кичево.
2020 самофинансирачки
План 903 2020
План Полска 2019
План Италија 2019
- ОСУ „Мирко Милески“ Кичево
Донаторска сметка 1
Донаторска сметка 2
План 903 2020
2020 самофинансирачка
План Португалија 2020
План Франција 2020
- ОУ „Санде Штерјоски“ Кичево
2020 самофинансирачка
План 903 2020
- ОУ „Д-р Владимир Полежиноски“
903 2020
787 2020
- ОУ „Кузман Јосифоски Питу“
903 2020
787 2020
План Хрватска 2020
План Шпанија 2020
План Естонија 2020
План Романија 2020
- ОУ „Реџо Рушит Зајази“ Зајас
План 2020
- ОУ „Наим Фрашери“ с. Јагол Доленци
План 2020
- ОУ „Ѓ. К.Скендербег“ Србица
План 2020
- ОУ „Милто Гура Стрелци
План 2020
- ОУ „Фаик Коница“ Грешница
903 2020
787 2020
Статут 2019
- ОУ „Христо Узунов“ Другово
План 2020
- ЈОУ ДГ „Олга Мицеска“ Кичево
CCI20122019
CCI20122019_0001
CCI20122019_0002
CCI20122019_0003
- ОУ РУ „Крсте Мисирков“ Кичево
903 2020
903-20 2020
787 2020
8. Усвојување на Правилник  за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ЈОУ ДГ „Олга Мицеска“ Кичево.
- Правилник за внатрешна организација на работните места во ЈОУ ДГ „Олга Мицеска“ Кичево.
- Измена и дополна на систематизација
- Органограм
9. Предлог Програма за работа на ОУ Работнички Универзитет „Крсте Мисирков„ Кичево за 2020 година.
10. Усвојување на Годишен План за вработување во ОУ Работнички Университет „Крсте Мисирков„ Кичево за 2020 година.
11. Предлог Акциски план за Локално економско – социјален совет (ЛЕСС) на Општина Кичево за 2020 година.
12. Предлог Програма за работа на Младинскиот совет на Општина Кичево за 2020 година.
13. Предлог Одлука за дополна на Програмата за уредување на градежно земјиште за просторот на Општина Кичево за 2019 година.
14. Нацрт Одлука за утврдување на измена и дополна на Нацрт ДУП за населба „Горно Пашино“ УЕ „Е“ Блок Е1-дел, Блок Е2- дел.(локалитет А1) Општина Кичево.
15. Разгледување на барања.

Бр. 08-3112/1
17.12.2019 годинa
К и ч е в о

Совет на Општина Кичево Претседател,
Аќиф Меxдиу с. р.

Архива на седници на Советот
1 седница
2 седница
3 седница
4 седница
5 седница
6 седница
7 седница
8 седница
9 седница
10 седница
11 седница
12 седница
13 седница
14 седница
15 седница
16 седница
17 седница
18 седница
19 седница
20 седница
21 седница
22 седница
23 седница
24 седница
25 седница
26 седница
27 седница
28 седница
29 седница
 
 
 

Copyright © 2019 Општина Кичево. All Rights Reserved