KËSHILLI I KOMUNËS SË KËRÇOVËS
Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës
12/2017
13/2017
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018
7/2018
8/2018
9/2018
10/2018
11/2018
12/2018
13/2018
1/2019
2/2019
3/2019
4/2019
5/2019
 

 

 

MBLEDHJA E 27-TË E KËSHILLIT
TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

AKTVENDIM PËR KONVOKIMIN E MBLEDHJES SË 27-TË, TË KËSHILLIT TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

- Miratimi i Procesverbalit nga mbledhja e 26-të e Këshillit të Komunës së Kërçovës, nga dt. 28.10.2019

RENDI I DITËS:
1. Propozim Vendim për ndryshim të mjeteve në Buxhetin e Komunës së Kërçovës për vitin 2019.
2. Propozim Planet Zhvillimore:
- Propozim Plan dhe Program për zhvillim për ndërtim dhe rekonstruim të rrugëve lokale në mjediset urbane.
- Propozim Plan dhe Program për zhvillim për ndërtim dhe rekonstruim të rrugëve lokale në mjediset rurale.
- Propozim Plan dhe Program për zhvillim për rregullim të tokës ndërtimore / ndërtim dhe rekonstruim i trotuareve.
- Propozim Plan dhe Program për zhvillim për investime kapitale për rregullim të tokës ndërtimore / rregullim i zonës industriale.
- Propozim Plan dhe Program për zhvillim për Arsim.
- Propozim Plan dhe Program për zhvillim për rregullimin e tokës ndërtimore / rregullimi i infrastrukturës në lagjen “22 Dhjetori”.

- Propozim Plan dhe Program për zhvillim për sport dhe rekreim.
3. Propozim Rregullore për shpërndarjen e blok dotacioneve në shkollat fillore dhe të mesme në Komunën e Kërçovës.
4. Propozim nga Komisioni për çështje mandatare zgjedhje dhe emrime.
5. Miratimi I Statutit të SHFQ „Naim Frashëri” fshati Jagoll Kërçovë.
6. Raporti tremujorë për punën financiare  të NP “Komunalec” Kërçovë, për periudhën 01.01.2019 deri 30.09.2019.
7. Propozim Vendim me të cilin përcakohet se do të sillet ndryshim në dokumentacionin urbanistik për fshatin Staroec – Kërçovë, për shkakë të përfshirjes së objektit pa leje në PK nr. 1746 KK Karbunicë
8. Propozim Vendim me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim në dokumentacionin e planifikuar urbanistik për fshatin Strellcë, sjellur me vendim të Këshillit nr.07-194/4-1 të dt.06.07.2001, për KP nr.366 KK Strellcë në Komunën e Kërçovës.
9. Propozim Vendim me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim në dokumentacionin e planifikuar urbanistik për fshatin Strellcë, sjellur me vendim të Këshillit nr.07-194/4-1 të dt.06.07.2001, për KP nr.1913/3 KK Strellcë jashtë rajonit ndërtimorë në Komunën e Kërçovës.
10. Propozim Vendim për sjelljen e ndryshimit dhe plotësimit të Propozim Planit Detal Urbanistik për lagjen “Karposh 1 dhe 2”, NJU “B”, Blok “B3”, komuna e Kërçovës, me periudhë planore 2017-2022(1.54ha),Komuna e Kërçovë
11. Shqyrtimi i kërkesave

Nr. 08-2785/1
Dt. 13.11.2019
K ë r ç o v ë

Këshilli i Komunës së Kërçovës Kryetar,
Aqif Mehdiu d. v.

Arkiva e mbledhjeve
të Këshillit
Mbledhja e 1
Mbledhja e 2
Mbledhja e 3
Mbledhja e 4
Mbledhja e 5
Mbledhja e 6
Mbledhja e 7
Mbledhja e 8
Mbledhja e 9
Mbledhja e 10
Mbledhja e 11
Mbledhja e 12
Mbledhja e 13
Mbledhja e 14
Mbledhja e 15
Mbledhja e 16
Mbledhja e 17
Mbledhja e 18
Mbledhja e 19
Mbledhja e 20
Mbledhja e 21
Mbledhja e 22
Mbledhja e 23
Mbledhja e 24
Mbledhja e 25
Mbledhja e 26
Mbledhja e 27
 
 
 

Copyright 2019 . All Rights Reserved