СОВЕТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО
Службени гласници на Општина Кичево
12/2017
13/2017
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018
7/2018
8/2018
9/2018
10/2018
11/2018
12/2018
13/2018
1/2019
2/2019
3/2019
4/2019
5/2019
 

 

 

27 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО


РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 27-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО

- Усвојување на Записникот од 26-та седница на Совет на Општина Кичево од 28.10.2019 година.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Предлог Одлука за измена на распоредот на средства во Буџетот на Општина Кичево за 2019 година.
2. Предлог Развојни планови:
- Предлог План и Програма за развој за изградба и реконструкција на локални патишта во урбани средини.
- Предлог План и Програма за развој за изградба и реконструкција на локални патишта во рурални средини.
- Предлог План и Програма за развој за регулирање на градежно земјиште / изградба и реконструкција на тротоари
- Предлог План и Програма за развој за капитални инвестиви за регулирање на градежно земјиште / регулирање на индустриска зона.
- Предлог План и Програма за развој за Образование.
- Предлог План и Програма за развој за регулирање на градежно земјиште / регулирање на инфраструктура во населба „22 Декември“.
- Предлог План и Програма за развој за спорт и рекреација
3. Предлог Правилник за распределба на блок дотации во основни и средни училишта во Општина Кичево.
4. Предлог од Комисија за мандатни прашања избор и именување.
5. Усвојување на Статутот на ЦОУ “Наим Фрашери“ село Јагол Кичево.
6. Тромесечен извештај за финансиско работење на ЈП „Комуналец“ Кичево, за периодот 01.01.2019 до 30.09.2019 година.
7. Предлог Одлука со која се утврдува  дека ќе се донесе измена на урбанистичка документација за село Староец - Кичево, заради вклопување на бесправен објект на КП бр. 1746 КО Карбуница.
8. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на урбанистичко планска документација за село Стрелци, донесен со одлука на Совет бр. 07-194/4-1 од 06.07.2001 година, за КП бр. 366 КО Стрелци во Општина Кичево.
9. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на урбанистичко планска документација за село Стрелци, донесен со одлука на Совет бр. 07-194/4-1 од 06.07.2001 година, за КП бр. 1137 и дел од КП бр. 1913/3 КО Стрелци вон градежен реон во Општина Кичево.
10. Предлог Одлука за донесување на измена и дополна на Предлог Детален урбанистички план за населба „Карпош 1 и 2“, УЕ „Б“, Блок „Б3“, Општина Кичево, со плански период 2017-2022 (1.54ха) Општина Кичево.
11. Разгледување на барања.

Бр. 08-2785/1
13.11.2019 годинa
К и ч е в о

Совет на Општина Кичево Претседател,
Аќиф Меxдиу с. р.

Архива на седници на Советот
1 седница
2 седница
3 седница
4 седница
5 седница
6 седница
7 седница
8 седница
9 седница
10 седница
11 седница
12 седница
13 седница
14 седница
15 седница
16 седница
17 седница
18 седница
19 седница
20 седница
21 седница
22 седница
23 седница
24 седница
25 седница
26 седница
27 седница
 
 
 

Copyright © 2019 Општина Кичево. All Rights Reserved